ELECTRICIAN ONLINE CBT 2023 MCQ (1st YEAR)

121. What is the function of conservator in transformer? (ट्रान्सफॉर्मरमध्ये कांझरव्हेटरचे कार्य कोणते असते)
(A) Prevents the moisture entry (टँकमध्ये आद्रता येण्यास विरोध करणे)
(B) Transfers the heat to atmosphere (वातावरणात उष्णता ट्रान्सफर करणे)
(C) Allows expansion of oil level due to load variation (लोड व्हेरिक्शनमुळे ऑईल ची पातळी वाढवण्यास मदत करणे)
(D) Allows to release internal pressure (इंटरनल प्रेशर रिलीज करणे)

(C) Allows expansion of oil level due to load variation (लोड व्हेरिक्शनमुळे ऑईल ची पातळी वाढवण्यास मदत करणे)
उत्तरासाठी क्लिक करा

122. Which part of the underground cable is protecting the metallic sheath against corrosion? (अंडरग्राउंड केंबलचा कोणता भाग गंजविरोधक धातुच्या आवरणाचे संरक्षण करीत आहे?)
(A) Armouring (आर्मरिंग)
(B) Lead sheath (लिडशिथ)
(C) Serving (सव्हिंग)
(D) Bedding (बेडिंग)

(D) Bedding (बेडिंग)
उत्तरासाठी क्लिक करा

123. What is the name of the part of electric iron? (खाली दिलेल्या इलेक्टीक आयर्नमधील पार्टचे नाव काय आहे?)

(A) Mica insulation (अभ्रक)
(B) Sole plate (सोल प्लेट)
(C) Pressure plate (प्रेशर प्लेट)
(D) Asbestos sheet (एस्बेस्टॉस पत्रक)

(B) Sole plate (सोल प्लेट)
उत्तरासाठी क्लिक करा

124. Which material is the paramagnetic substance? (पॅरामग्नेटीक पदार्थ कोणता आहे?)
(A) Bismuth (बिस्मथ)
(B) Graphite (ग्राफाईट)
(C) Copper (कॉपर)
(D) Cleat wiring (किल्ट वायरिंग)

(C) Copper (कॉपर)
उत्तरासाठी क्लिक करा

125. What is the full form of “XLPE’ Cable? (XLPE केबलचे संक्षिप्त रुप कोणते?)
(A) Cross Line Poly Ethylene
(B) Excess Length Paper and Ebonite
(C) X’ess Line Phase Earthing
(D) Cross Linked Poly Ethylene

(D) Cross Linked Poly Ethylene
उत्तरासाठी क्लिक करा

126. What is the purpose of phase sequence meter? (फेज सिक्वेन्स मीटरचा उददेश काय असतो?)
(A) To control the speed of 3 phase motor (3 फेज मोटरचे स्पिड कंट्रोल करणे)
(B) To protect motor against short circuit fault (शॉर्ट सर्कीट पासून मोटरचे सरंक्षण करणे)
(C) To ensure the correct phase sequence of 3 phase system (3 फेज सिस्टीमचा फेज सिक्वेन्स बरोबर दाखविणे)
(D) To indicate the incorrect phase sequence of 3 phase (3 फेज सिस्टीमचा फेज सिक्वेन्स चुकीचा दाखविणे)

(C) To ensure the correct phase sequence of 3 phase system (3 फेज सिस्टीमचा फेज सिक्वेन्स बरोबर दाखविणे)
उत्तरासाठी क्लिक करा

127. Which law secondary cell works? (सेकंडरी सेल (दुय्यम सेल) कोणत्या तत्वावर कार्य करते?)
(A) Faradays laws of electrolysis (फरॅडेच्या इलेक्ट्रोलीसीसचा नियम)
(B) Faradays laws of electromagnetic induction (फॅरेडेच्या इलेक्ट्रोमॅगनेटिक इंडक्शनचा नियम)
(C) Lenz’s law (लेंझचा नियम)
(D) Joule’s law (ज्युलचा नियम)

(A) Faradays laws of electrolysis (फरॅडेच्या इलेक्ट्रोलीसीसचा नियम)
उत्तरासाठी क्लिक करा

128. What is the name of wiring method? (आकृतीमधील वायरिंग पध्दती कोणती आहे?)

(A) Joint box method (जॉइंट बॉक्स पध्दत)
(B) Loop in method using 2 plate ceiling rose (लुप इन पध्दत दोन सिलींग रोज सहित)
(C) Loop in method using 3 plate ceiling rose (लुप इन पध्दत तीन प्लेन सिलींग रोज सहीत)
(D) Looping back method (लुपींग बूक पध्दत)

(D) Looping back method (लुपींग बूक पध्दत)
उत्तरासाठी क्लिक करा

129. What is the name of lamp? (आकृतीमधील लॅम्प कोणता आहे?)

(A) MA type HPMV lamp (MA टाईप हाय प्रेशर मक्युरी व्हेपर लॅम्प)
(B) MB type HPMV lamp (MB टाईप हाय प्रेशर मक्युरी व्हेपर लॅम्प)
(C) MAT type MV lamp (MAT टाईप MV लॅम्प)
(D) HP metal halide lamp (हाय प्रेशर मेटल हॅलाईट लॅम्प)

(A) MA type HPMV lamp (MA टाईप हाय प्रेशर मक्युरी व्हेपर लॅम्प)
उत्तरासाठी क्लिक करा

130. What is the name of the resistor? (आकृतीत दिलेल्या रेझिस्टन्सचे नाव काय आहे?)

(A) Carbon – film resistor (कार्बन फिल्म रेझिस्टन्स)
(B) Carbon composition resistor (कार्बन कॉम्पोझन रेझिस्टन्स)
(C) Metal film resistor (मेटल फिल्म रेझिस्टन्स)
(D) Wire wound resistor (वायर वाऊंड रेझिस्टर)

(D) Wire wound resistor (वायर वाऊंड रेझिस्टर)
उत्तरासाठी क्लिक करा

131. What does the letter ‘Z’ indicate in the formula M=Z/it? (M=Z/it या सुत्रामध्ये Z काय दर्शविते?)
(A) Amount of current in Amp (प्रवाहाची किंमत)
(B) E.C.E of electrolyte (इलेक्ट्रोलाईटचा E.C.E)
C) Mass deposited in grams (वस्तुमान ग्राममध्ये)
(D) Time in seconds (वेळ सेकंदामध्ये)

(B) E.C.E of electrolyte (इलेक्ट्रोलाईटचा E.C.E)
उत्तरासाठी क्लिक करा

132. Which is used as a filler material for fixing screw hole on ceiling? (छतावरती धिद्रांमध्ये स्कु बसवितांना कोणते फिलर मटेरीअल वापरतात?)
(A) Nylon (नायलॉन)
(B) Paper (कागद)
(C) Cement (सिमेंट)
(D) Poly vinyl chloride (पी.व्ही.सी.)

(A) Nylon (नायलॉन)
उत्तरासाठी क्लिक करा

132. What is the minimum cross-sectional area of copper conductor for flexible cord as per B.I.S? (B.I.S नुसार लवचिक कॉर्डसाठी कॉपर कंडक्टरचे किमान क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र किती आहे?)
(A) 1.5 mm²
(B) 2.5 mm²
(C) 0.5 mm²
(D) 1 mm²

(C) 0.5 mm²
उत्तरासाठी क्लिक करा

133. In which condition resonance will occur in R-L-C series circuit? (R-L-C सिरीज सर्कीटमध्ये रेझोनन्स सर्कीट होण्यासाठी कोणती कंडिशन आवश्यक आहे?)
(A) Inductive reactance (XL) is less than capacitive reactance (XC) (इंडेंक्टिव रिएक्टन्स (XL) कॅपेसिटिव रिएक्टन्स (XC) पेक्षा कमी आहे)
(B) Inductive reactance (XL) is equal to capacitive reactance (XC) (प्रेरक प्रतिक्रिया (XL) कॅपेसिटिव रिएक्टन्स (XC) च्या बरोबरीची आहे)
(C) Inductive reactance (XL) is zero (प्रेरक प्रतिक्रिया (XL) शून्य आहे)
(D) Inductive reactance (XL) is greater than capacitive reactance (XC) (प्रेरक प्रतिक्रिया (XL) कॅपेसिटिव रिएक्टन्स (XC) पेक्षा मोठी आहे)

(B) Inductive reactance (XL) is equal to capacitive reactance (XC) (प्रेरक प्रतिक्रिया (XL) कॅपेसिटिव रिएक्टन्स (XC) च्या बरोबरीची आहे)
उत्तरासाठी क्लिक करा

134. What is the purpose of providing explosion vent in a power transformer? (पावर ट्रान्सफॉर्मरमध्ये एक्सप्लोजन व्हेट काय काम करतो?)
(A) Air releasing (एअर रिलीज करतो)
(B) Moisture releasing (मॉश्यचर रिलीज करतो)
(C) Heat releasing (हिट रिलीज करतो
(D) Pressure releasing (प्रेशर रिलीज करतो)

(D) Pressure releasing (प्रेशर रिलीज करतो)
उत्तरासाठी क्लिक करा

135. What is the name of the tool? (आकृतीमध्ये दाखविलेल्या साधनाचे नाव काय आहे?)

(A) Wire stripper (वायर स्ट्रिप)
(B) Side cutting plier (साईड कटिंग प्लायर)
(C) Cutting plier (कटिंग प्लायर)
(D) Crimping tool (क्रिम्पींग टूल)

(D) Crimping tool (क्रिम्पींग टूल)
उत्तरासाठी क्लिक करा

136. What will be first-aid to be given to stop the bleeding of the victim? (जखमी व्यक्तीचा जास्त प्रमाणात रक्त वाहत असेल तर रक्त थांबण्यासाठी कोणता प्रथमोपचार कराल?)
(A) Keep the injured portion upward (जखम झालेल्या भागावर उचलून धरणे)
(B) Applying ointment (मलम लावणे)
(C) Covering the wound portion by dressing (जखमेवर पटटी गुंडाळणे)
(D) Applying pressure over the injured portion (रक्त येणा-या ठिकाणी दाब देणे)

(D) Applying pressure over the injured portion (रक्त येणा-या ठिकाणी दाब देणे)
उत्तरासाठी क्लिक करा

137. What is the main advantage of coiled coil lamp? (कॉईल लॅम्पचे फायदे काय आहेत?)
(A) Low power consumption (कमी पॉवर खर्च होते)
(B) High melting point (मेल्टींग पॉइंट जास्त)
(C) Low operating voltage (कमी व्होल्टेज)
(D) Higher light output (जास्त आऊटपुट लाईट)

(D) Higher light output (जास्त आऊटपुट लाईट)
उत्तरासाठी क्लिक करा

138. Which material is used to make control spring in measuring instruments? (मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटसमध्ये स्प्रींग कंट्रोल कोणत्या धातूपासून बनवितात?)
(A) Steel (स्टील)
(B) Tinned copper (टीन्ड कॉपर)
(C) Silver (सिल्वर)
(D) Phosphor bronze (फॉस्फर ब्रॉझ)

(D) Phosphor bronze (फॉस्फर ब्रॉझ)
उत्तरासाठी क्लिक करा

139. What is the name of the soldering method? (आकृतीत दिलेली सोल्डरिंग पदध्त कोणती आहे?)

(A) Soldering gun (सोल्डरिंग गन)
(B) Soldering iron (सोल्डरिंग आयर्न)
(C) Soldering with flame (ज्योतीने केलेली सोल्डरिंग)
(D) Dip soldering (डिप सोल्डरिंग)

(A) Soldering gun (सोल्डरिंग गन)
उत्तरासाठी क्लिक करा

140. What is the unit of sensitivity in instruments? (साधनामध्ये सेन्सेटीव्हीचे एकक काय आहे?
(A) Ohm metre
(B) Ohm/volt
(C) Volt/ohm
(D) Ohm/metre

(B) Ohm/volt
उत्तरासाठी क्लिक करा

error: Content is protected !!
Scroll to Top