nimi online mock test

ELECTRICIAN ONLINE CBT 2023 MCQ (1st YEAR)

ELECTRICIAN 1st YEAR ONLINE CBT 2023 MCQ    सदरील MCQ हे २०२३ मध्ये झालेल्या ऑनलाइन CBT च्या वेगवेगळ्या सेट्स मधून 291 MCQ एकत्रित रित्या या ठिकाणी दिलेले आहेत. हे सर्व प्रश्न 2023 च्या परीक्षेत आलेले असल्याने याचा सराव निश्चितच विद्यार्थ्याना उपयोगी पडेल. मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषेत हे प्रश्नोत्तरे आहेत.   1. What is […]

ELECTRICIAN ONLINE CBT 2023 MCQ (1st YEAR) Read More »

2nd YEAR EMPLOYABILITY SKILL UPDATED NEW 2024 MCQ (MARATHI – ENGLISH)

मे 2024 च्या नवीन प्रश्नोत्तरे नुसार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चे दुसऱ्या वर्षाचे मराठी व इंग्रजी संयुक्त MCQ   टीप :- सदरील mcq हे अधिकृत निमी वेबसाइट वरून डाउनलोड केलेले आहेत. सदरील mcq चे हे मराठीत स्वैर भाषांतर आहे. स्पष्ट अर्थासाठी  मूळ इंग्रजी भाषेतील प्रश्न व त्याचे उत्तर हेच ग्राह्य मानावे.    1. Which of the following

2nd YEAR EMPLOYABILITY SKILL UPDATED NEW 2024 MCQ (MARATHI – ENGLISH) Read More »

employebility-skill-2nd-year-online-test-set-06/

151 . Official conversations are part of—————- A. ) informal communication B.) formal communication C.) resumes D.) families 152 . Conversation between family members at home or casual conversation between employees is —————- A. ) formal communication B.) discussion C.) none D.) informal communication 153 . Single strand communication, gossip, cluster and probability are examples

employebility-skill-2nd-year-online-test-set-06/ Read More »

employebility-skill-2nd-year-set-04/

91 . ———- fidget. ————- and smile —————- composed. A. ) Don’t, Blink stay B.) Don’t, Relax, Stay C.) Don’t, Blink, Well D.) Don’t, Instruct, Stay 92 . There are many dos and don’ts to be ———————- while preparing for/attending an –.” A. ) there, interview B.) identify, interview C.) identified, interviewed D.) identified, interview

employebility-skill-2nd-year-set-04/ Read More »

employebility-skill-2nd-year-set-02/

31 . Role models—————- people to follow them. A. ) elevate B.) instruct C.) inspire D.) none 32 . Role models inspire people to follow them though they have —————- and have met                               . A. ) elevation, failures B.) strengths, failures C.) weaknesses, failures D.) elevation, successes 33 . Human beings are—————- by nature. It

employebility-skill-2nd-year-set-02/ Read More »

employebility-skill-1st-year Marathi-English

Which of the options is not an Employability Skill? / कोणता पर्याय रोजगारक्षमता कौशल्य नाही? A ) Good runner / चांगला धावपटू B.) Good interview skill / चांगले मुलाखत कौशल्य C.) Good communication skills / चांगले संवाद कौशल्य D.) Quick learning / जलद शिक्षण An employee is someone who                     . / कर्मचारी असा असतो जो.

employebility-skill-1st-year Marathi-English Read More »

error: Content is protected !!
Scroll to Top