ELECTRICIAN ONLINE CBT 2023 MCQ (1st YEAR)

ELECTRICIAN 1st YEAR ONLINE CBT 2023 MCQ 

 

सदरील MCQ हे २०२३ मध्ये झालेल्या ऑनलाइन CBT च्या वेगवेगळ्या सेट्स मधून 291 MCQ एकत्रित रित्या या ठिकाणी दिलेले आहेत. हे सर्व प्रश्न 2023 च्या परीक्षेत आलेले असल्याने याचा सराव निश्चितच विद्यार्थ्याना उपयोगी पडेल. मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषेत हे प्रश्नोत्तरे आहेत.

 

1. What is the name of the part marked as ‘X’ in the underground (UG) cable? (आकृतीमध्ये दिलेल्या केबलचा ‘X’ ने दर्शवलेला भाग कोणता आहे?)

(A) Bedding (बेडींग)
(B) Armouring (आर्मरिंग)
(C) Lead sheath (लीडशिथ)
(D) Paper insulation (पेपर इन्सुलेशन)

Bedding (बेडींग)
उत्तरासाठी क्लिक करा

2. Which principle cooking range works? (कोणत्या तत्त्वानुसार कुकिंगची श्रेणी काम करते?)
(A) By heating effect of electric current (विद्युत प्रवाहाच्या उष्णतेच्या प्रभावाने)
(B) By magnetic effect (चुंबकीय परिणामाद्वारे)
(C) By gas ionization effect (गैस आयोनायझेशन प्रभाव द्वारा)
(D) By chemical effect (रासायनिक प्रभाव द्वारा)

(A) By heating effect of electric current (विद्युत प्रवाहाच्या उष्णतेच्या प्रभावाने)
उत्तरासाठी क्लिक करा

3. What is the use of dip soldering method? (डिप सोल्डरिंग पदधतीचा वापर काय आहे?)
(A) Soft soldering (मऊ सोल्डरिंग करण्यासाठी)
(B) Soldering miniature components on PCB (PCBवर मिनिएचर कम्पोनन्टस सोल्डरिंग करण्यासाठी)
(C) Piping and cable soldering work (पाईपिंग किंवा केबलच्या सोल्डरिंगसाठी)
(D) Soldering sensitive electric components (कमकुवत विदयुत कम्पोनन्टस सोल्डरिंग करण्यासाठी)

(B) Soldering miniature components on PCB (PCBवर मिनिएचर कम्पोनन्टस सोल्डरिंग करण्यासाठी)
उत्तरासाठी क्लिक करा

4. What is the reason of lamp glowing dim and motor running slow in a domestic wiring circuit? (घरगुती वायरिंग सर्किट मध्ये मोटर स्लो फिरणे लॅम्प डीम पेटणे याची कारणे कोणती?)
A) Short circuit between conductors (कंडक्टर्समध्ये शॉर्ट)
(B) Open circuit in the earth conductor (अर्थ कंडक्टरमध्ये ओपन)
(C) High value series resistance fault (जास्त किमतींच्या सिरीज रेझिस्टन्स फॉल्ट)
(D) Open circuit in the neutral line (न्युटल लाईन ओपन)

(C) High value series resistance fault (जास्त किमतींच्या सिरीज रेझिस्टन्स फॉल्ट)
उत्तरासाठी क्लिक करा

5. Which method of soldering is used for quantity production and for tinning work? (मात्रा उत्पादन आणि कल्हई कामासाठी कोणत्या सोल्डींग पदधतीचा वापर केला जातो?)
(A) Soldering with soldering iron (सोल्डरिंग आयनने केलेली सोल्डरिंग)
(B) Soldering with soldering gun (सोल्डरिंग गनने केलेली सोल्डरिंग)
(C) Soldering with a flame (ज्योतीने केलेली सोल्डरिंग)
(D) Dip soldering (डिप सोल्डरिंग)

(D) Dip soldering (डिप सोल्डरिंग)
उत्तरासाठी क्लिक करा

6. Which formula is used to calculate Form factor (Kf)? (फॉर्म घटक (KF) गणना करण्यासाठी कोणते सूत्र वापरले जाते?)
(A) Kf=(Average value)/(Effective value)
(B) Kf=(Average value)/(Maximum value)
(C) Kf=(Effective value)/(Maximum value)
(D) Kf=(Effective value)/(Average value)

(D) Kf=(Effective value)/(Average value)
उत्तरासाठी क्लिक करा

7. What is the minimum size of copper earth continuity conductor used in single phase domestic wiring as per BIS? (बी.आय.एस. नुसार सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंगमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या कॉपर अर्थ सातत्य कंडक्टरचा किमान आकार किती आहे?)
(A) 3.5 Sq.mm
(B) 1.5 Sq.mm
(C) 3 Sq.mm
(D) 2.5 Sq.mm

(B) 1.5 Sq.mm
उत्तरासाठी क्लिक करा

8. Identify the name of following transformer? (खालील आकृतीमधील ट्रान्सफार्मर ओळखा?)

(A) Ferrite core transformer (फेराईट कोअर ट्रॉन्सफार्मर)
(B) Ring core transformer (रिंग कोअर ट्रान्सफॉर्मर)
(C) Air core transformer (एअर कोअर ट्रान्सफॉर्मर)
(D) Iron core transformer (आयर्न कोअर ट्रान्सफॉर्मर)

(C) Air core transformer (एअर कोअर ट्रान्सफॉर्मर)
उत्तरासाठी क्लिक करा

9. What is the full form of BIS? (B.I.S. चा फूलफॉर्म काय आहे?)
(A) Bureau of Indian Standard
(B) Board of Indian Standard
(C) Bureau of International Standard
(D) Board of International Standard

(A) Bureau of Indian Standard
उत्तरासाठी क्लिक करा

10. Which is the semiconductor material? (सेमीकंडक्टर मटेरिअल कोणते आहे?)
(A). Ebonite (एबोनाईट)
(B). Eureka (युरेका)
(C) Manganin (मॅग्निन)
(D) Germanium (जर्मेनियम)

(D) Germanium (जर्मेनियम)
उत्तरासाठी क्लिक करा

11. What is the unit of capacitance? (कपॅसिटन्सची एकक काय आहे?)
(A) Mho
(B) Coulomb
(C)Henry
(D) Farad

(D) Farad
उत्तरासाठी क्लिक करा

12. Which is an absolute instrument? (अॅबसोल्युट मीटर कोणते?)
(A) Energy meter (एनर्जी मीटर)
(B) Ammeter (अॅमीटर)
(C) Tangent galvanometer (टनजेन्ट गल्व्होनोमीटर)
(D) Voltmeter (व्होल्टमीटर)

(C) Tangent galvanometer (टनजेन्ट गल्व्होनोमीटर)
उत्तरासाठी क्लिक करा

13. Which instrument is used to test new domestic wiring installation? (नविन घरगुती वायरिंग इन्स्टॉलेशन टेस्ट करण्याकरीता कोणते उपकरण वापरतात?)
(A) Multimeter (मल्टीमीटर)
(B) Shunt type ohmmeter (शंट टाईप ओहम मीटर)
(C) Series type ohmmeter (सिरीज टाईप ओहम मीटर)
(D) Megger (मेगर)

(D) Megger (मेगर)
उत्तरासाठी क्लिक करा

14. What is the working temperature of filament lamp? (फिलॅमेट लॅम्पचे वर्कीग तापमान किती असते?)
(A) 1500°C
(B) 2000°C
(C) 2300°C
(D) 1800°C

(C) 2300°C
उत्तरासाठी क्लिक करा

15. What is the minimum cross-sectional area of copper conductor for flexible cord as per BIS? (B.I.S. नुसार लवचिक कॉर्डसाठी कॉपर कंडक्टरचे किमान क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र किती आहे?)
(A) 2.5 mm²
(B) 1.5 mm²
(C) 1 mm²
(D) 0.5 mm²

(D) 0.5 mm²
उत्तरासाठी क्लिक करा

16. What is the reading of ohmmeter across opened ‘R2’ resistor? (आकृतीत दिलेल्या रेझिस्टरवर उघडलेल्या R₂ ओहममीटरचे वाचन काय आहे?)

(A) Total resistance value of the circuit (सर्कीटचे एकूण प्रतिरोधक मूल्य)
(B) Value of sum of the resistance of R₁ and R3 only (केवळ R₁ आणि R3 च्या प्रतिकारशक्तीचे मूल्य)
(C) Indicate zero reading (झिरो रिडिंग दाखवणे)
(D) Indicate infinite resistance (अनंत प्रतिकार सुचित करतात)

(D) Indicate infinite resistance (अनंत प्रतिकार सुचित करतात)
उत्तरासाठी क्लिक करा

17. How the capacity of batteries is specified? (बॅटरीची क्षमतामध्ये सांगितली जोते?)
(A) Ampere hour
(B) Volt Ampere
(C) Volt
(D) Watt

(A) Ampere hour
उत्तरासाठी क्लिक करा

18. What is the name of the drill bit? (आकृतीत दिलेल्या ड्रिल बिटचे नाव काय आहे?)

(A) Countersink bit (काउंटर सिंक बिट)
(B) Taper shank bit (टेपर शंक बिट)
(C) Flat drill bit (फ्लॅट ड्रिल बिट)
(D) Straight shank bit (स्ट्रेट शंक बिट)

(B) Taper shank bit (टेपर शंक बिट)
उत्तरासाठी क्लिक करा

19. What is the form factor (Kf) for sinusoidal AC? (सान्यूसॉइडल एसीसाठी फॉर्म फॅक्टर (Kf) म्हणजे काय?)
(A). 2.22
(B). 1.00
(C) 1.11
(D) 4.44

(C) 1.11
उत्तरासाठी क्लिक करा

20. What is the purpose of using laminated core in transformer? (ट्रान्सफॉर्मर कोअर लॅमिनेटेड करण्यामागचा उद्देश काय आहे?)
(A) Reduce mechanical loss (मॅकेनिकल लॉस कमी करणे)
(B) Reduce eddy current loss (एडी करंट लॉस कमी करणे)
(C) Reduce hysteresis loss (हिस्टेरीसीस लॉस कमी करणे)
(D) Reduce copper loss (कॉपर लॉस कमी करणे)

(B) Reduce eddy current loss (एडी करंट लॉस कमी करणे)
उत्तरासाठी क्लिक करा

error: Content is protected !!
Scroll to Top