ELECTRICIAN ONLINE CBT 2023 MCQ (1st YEAR)

 1. Which property of magnet is illustrated? (आकृतीमध्ये चुंबकाचा कोणता गुणधर्म दाखवला?)

(A) Induction property (इंडकशन प्रॉपर्टी)
(B) Poles existing property (पोल्स इक्झासटींग प्रॉपर्टी)
(C) Directive property (डायरेक्टीव्ह प्रॉपर्टी)
(D) Saturation property (सॅच्युरेशन प्रॉपर्टी)

(C) Directive property (डायरेक्टीव्ह प्रॉपर्टी)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. How many electrons are there in the third cell of the copper atom? (कॉपर अॅटमच्या तिस-या सेलमध्ये किती इलक्ट्रॉन्स असतात?)

(A) 8
(B) 18
(C) 29
(D) 13

(B) 18
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which material is having negative temperature co-efficient property? (कोणती सामग्री नकारात्मक तापमान सह-कार्यक्षम मालमत्ता आहे?)

(A) Manganin (मॅग्निन)
(B) Copper (कॉपर)
(C) Mica (मायका)
(D) Eureka (युरेका)

(C) Mica (मायका)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the use of die stock set? (डाय स्टॉक सेटचा उपयोग काय आहे?)

(A) Cut external threads on cylindrical pipe (सिलेंड्रीकल पाईपचे बाहेरील आटे कट करण्याकरीता)
(B) Cut internal threads on cylindrical pipe (पाईपचे आतील आटे कट करण्याकरीता)
(C) Cut external threads on square pipe (स्केअर पाईपचे वाहेरील आटे कट करण्याकरीता)
(D) Cut internal threads on rectangular pipe (आयताकृती पाईपचे आतील आटे कट करण्याकरीता)

(A) Cut external threads on cylindrical pipe (सिलेंड्रीकल पाईपचे बाहेरील आटे कट करण्याकरीता)  
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which type MCBs suitable for halogen lamps? (हॅलोजन दिव्याकरीता कोणत्या प्रकारचा MCB वापरतात?)

(A) ‘G’ series MCBS (G सिरीज)
(B) ‘L’ and ‘G’ series MCBs (L आणिG सिरीज)
(C) ‘DC’ series MCBS (DC सिरीज)
(D) ‘L’ series MCBS (L सिरीज)

(A) ‘G’ series MCBS (G सिरीज)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which term refers that the flow of light into a plane surface? (सपाट पुष्ठभागावरील प्रकाशाचा प्रवाह म्हणजे होय?)

(A) Illuminance (इल्युमिनन्स)
(B) Luminous intensity (ल्युमिनन्स इटेन्सिटी)
(C) Luminous flux (ल्युमिनस फ्लॅक्स)
(D) Lumen (ल्युमेन)

(A) Illuminance (इल्युमिनन्स)  
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the function of conservator in transformer? (ट्रान्सफॉर्मरमध्ये कांझरव्हेटरचे कार्य कोणते असते)

(A) Transfers the heat to atmosphere (वातावरणात उष्णता ट्रान्सफर करणे)
(B) Allows to release internal pressure (इंटरनल प्रेशर रिलीज करणे)
(C) Prevents the moisture entry (टँकमध्ये आद्रता येण्यास विरोध करणे)
(D) Allows expansion of oil level due to load variation (लोड व्हेरिक्शनमुळे ऑईल ची पातळी वाढवण्यास मदत करणे)

(D) Allows expansion of oil level due to load variation (लोड व्हेरिक्शनमुळे ऑईल ची पातळी वाढवण्यास मदत करणे) 
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which test is conducted to locate the faults in U.G. cables? (U.G. केबलमधील दोष शोधण्यासाठी कोणती टेस्ट वापरतात?)

(A) Break down voltage test (ब्रेक डाऊन व्होल्टेज टेस्ट)
(B) Loop test (लुप टेस्ट)
(C) External growler test (एक्सटरर्नल ग्राऊलर टेस्ट)
(D) Insulation resistance test (इन्सुलेशन रेझिस्टन्स टेस्ट)

(B) Loop test (लुप टेस्ट)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Identify the following type of frequency meter? (खालील फ्रीक्वेन्सी मीटरचा प्रकार ओळखा?)

(A) Mechanical resonance type (मेकॅनिकल रिझोनन्स टाईप)
(B) Weston type (विस्टीन टाईप)
(C) Electro dynamic type (इलेक्ट्रोडायनॅमीक टाईप)
(D) Ratio meter type (रेशिओ मीटर टाईप)

(A) Mechanical resonance type (मेकॅनिकल रिझोनन्स टाईप)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which type of soldering flux is used for soldering aluminium conductors? (सोल्डरिंग अॅल्युमिनियम कंडक्टरसाठी कोणत्या प्रकारच्या सोल्डरिंग फ्लॅक्सचा वापर केला जातो?)

(A) Zinc chloride (झिन्क क्लोराईड)
(B) Tallow (टॅलो)
(C) Ker-al-lite (केर-एल-लाईट)
D) Sal ammonia rosin (साल अमोनिया रोझिन)

(C) Ker-al-lite (केर-एल-लाईट)
उत्तरासाठी क्लिक करा

 1. Which formula is used to calculate the heat generated as per Joules law? (ज्युलच्या नियमानुसार खालीलपौकी कोणता फॉम्युलाचा उपयोग करतात?)

(A) Heat generated = IRT / J cal
(B) Heat generated = I2RT / J cal
(C) Heat generated = (IR)2 T / J cal
(D) Heat generated = IR2T / J cal

(B) Heat generated = I2RT / J cal
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the use of this tool? (आकृतीत दाखविलेल्या साधनाचे उपयोग काय?)

(A) Loosening and tightening the bolts and nuts (नट बोल्ट बसवण्यासाठी व काढण्यासाठी)
(B) Cutting and twisting the wires (वायरला कापण्यासाठी व पिळ देण्यासाठी)
(C) Extracting nails from the wood (लाकडातून खिळा बाहेर काढण्यासाठी)
(D) Holding the hot substances (गरम पदार्थ पकडण्यासाठी)

(C) Extracting nails from the wood (लाकडातून खिळा बाहेर काढण्यासाठी)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. Which device provides ignition voltage and act as choke in a HPSV lamp? (हाय प्रेशर सोडीयम व्हेपर लॅम्पमध्ये कोणता भाग जास्त इग्नीशियन व्होल्टेज पुरवतो व चोक म्हणून कार्य करतो?)

(A) High pressure aluminium oxide (टायप्रेशर अॅल्युमिनीअम ऑक्साईड)
(B) Arc tube (आर्क ट्युब)
(C) Sodium vapour (सोडीयम व्हेपर)
(D) Leak transformer (लीक ट्रान्सर्फमर)

(D) Leak transformer (लीक ट्रान्सर्फमर)  
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the possible range to measure the size of the wire in a Standard Wire Gauge (SWG)? (स्टॅण्डर्ड वायर गेजमध्ये जास्तीत जास्त किती जाडी मोजता येते)

(A) 0-44
(B) 0-38
(C) 0-42
(D) 0-36

(D) 0-36  
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the name of meter? (आकृती मधील मीटर कोणता?)

(A) AC multirange ammeter (AC मल्टीरेंज ऑमीटर)
(B) DC multirange voltmeter (DC मल्टीरेंज व्हेल्टमीटर)
(C) AC and DC multirange voltmeter (AC व DC मल्टीरेंज व्होल्टमीटर)
(D) AC and DC multirange ammeter (AC व DC मल्टीरेंज अॅमीटर)

(B) DC multirange voltmeter (DC मल्टीरेंज व्हेल्टमीटर)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the term for the time taken by fuse a interrupt the circuit in fault? (विद्युत मंडळात दोष उत्पन्न झाल्यानंतर फ्युजने मंडळ खंडीत करण्याकरीता घेतलेल्या वेळेच्या संज्ञेस काय म्हणतात?)

(A) Fusing current (फ्यूजिंग करंट)
(B) Time factor (टाईम फॅक्टर)
(C) Cut-off factor (कट ऑफ फॅक्टर)
(D) Fusing factor (फ्यूजिंग फॅक्टर)

(C) Cut-off factor (कट ऑफ फॅक्टर)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the fusing factor for high rupturing capacity fuse (HRC)? (हाय रॅपचरींग कॅपूसिटी फ्यजचा फ्यूजिंग फॅक्टर किती असतो?)

(A) 1.0
(B) 1.1
(C) 1.4
(D) 1.7

(B) 1.1  
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the name of electrical accessory? (आकृतीमधील इलेक्ट्रीकल अॅक्सेसरीज कोणती?)

(A) Bracket holder (ब्रेकेट होल्डर)
(B) Goliath Edison screw lamp holder (गोलिअथ एडीसन लॅम्प होल्डर)
(C) Angle swivel lamp holder (ऑगल स्विवेल लॅम्प होल्डर)
(D) Edison screw type holder (एडीसन स्क्रू टाईप होल्डर)

(D) Edison screw type holder (एडीसन स्क्रू टाईप होल्डर)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What formula is used to find Electro Motive Force (EMF)? (इलेक्ट्रो-मोटिव्ह फोर्स काढण्यासाठी कोणते सूत्र वापरतात?)

(A) EMF = Potential difference + 2 x voltage drop
(B) EMF = Potential difference + voltage drop/2
(C) EMF = Potential difference – voltage drop
(D) EMF Potential difference + voltage drop

(D) EMF Potential difference + voltage drop
उत्तरासाठी क्लिक करा 

 1. What is the purpose of bedding insulation of U.G. cable? (U.G. केबलचे इन्सुलेशन अंथरण्याचा उददेश काय आहे?)

(A) Protect the cable from moisture and gases (आर्द्रता आणि वायूपासून संरक्षण करणे)
(B) Protect the cable from mechanical injury (यांत्रिक हानीपासून संरक्षण करणे)
(C) Protect armouring from atmospheric condition (आर्मरिंगचा वातावरणापासून बचाव करणे)
(D) Protect the metallic sheath against corrosion (मेटॅलिक शिटचा गंजण्यापासून बचाव करणे)

(D) Protect the metallic sheath against corrosion (मेटॅलिक शिटचा गंजण्यापासून बचाव करणे)
उत्तरासाठी क्लिक करा 

error: Content is protected !!
Scroll to Top