2nd YEAR EMPLOYABILITY SKILL UPDATED NEW 2024 MCQ (MARATHI – ENGLISH)

मे 2024 च्या नवीन प्रश्नोत्तरे नुसार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चे दुसऱ्या वर्षाचे मराठी व इंग्रजी संयुक्त MCQ

 

टीप :- सदरील mcq हे अधिकृत निमी वेबसाइट वरून डाउनलोड केलेले आहेत. सदरील mcq चे हे मराठीत स्वैर भाषांतर आहे. स्पष्ट अर्थासाठी  मूळ इंग्रजी भाषेतील प्रश्न व त्याचे उत्तर हेच ग्राह्य मानावे. 

 

1. Which of the following are included in a resume? खालीलपैकी कोणते रेझ्युमेमध्ये समाविष्ट आहेत?
A.  Hobbies, favorite foods, and personal interests छंद, आवडते पदार्थ आणि वैयक्तिक आवडी
B.   Childhood memories, dreams, and aspirations बालपणीच्या आठवणी, स्वप्ने आणि आकांक्षा
C.    Daily routine, favorite movies, and vacation plans दैनंदिन दिनचर्या, आवडते चित्रपट आणि सुट्टीतील योजना
D.    Contact information, educational details, skills and work experience संपर्क माहिती, शैक्षणिक तपशील, कौशल्ये आणि कामाचा अनुभव

Contact information, educational details, skills and work experience संपर्क माहिती, शैक्षणिक तपशील, कौशल्ये आणि कामाचा अनुभव
उत्तरासाठी क्लिक करा

2.Raghav is applying for a job at a marketing firm. What will make his cover letter easy to read? राघव एका मार्केटिंग फर्ममध्ये नोकरीसाठी अर्ज करत आहे. त्याचे कव्हर लेटर वाचणे सोपे कशामुळे होईल?
A.  Long descriptions लांबलचक वर्णनं
B.   “Dividing the text into shorter paragraphs लहान परिच्छेदांमध्ये मजकूर विभाजित करणे”
C.    Increasing the font size फॉन्ट आकार वाढवणे
D.    All of these या सर्व

“Dividing the text into shorter paragraphs लहान परिच्छेदांमध्ये मजकूर विभाजित करणे”
उत्तरासाठी क्लिक करा

3.To apply for a job, what is the next step after making an impactful resume? नोकरीसाठी अर्ज करण्यासाठी, प्रभावी रेझ्युमे बनवल्यानंतर पुढील पायरी काय आहे?
A.  Sending the resume to the employer नियोक्त्याला बायोडाटा पाठवत आहे
B.   Writing an impressive cover letter एक प्रभावी कव्हर लेटर लिहित आहे
C.    Preparing for interview मुलाखतीची तयारी करत आहे
D.    Applying for the job नोकरीसाठी अर्ज करत आहे

Writing an impressive cover letter एक प्रभावी कव्हर लेटर लिहित आहे
उत्तरासाठी क्लिक करा

4.Pranav is working on his resume. While reviewing his resume, what should Pranav keep in mind? प्रणव त्याच्या रेझ्युमेवर काम करत आहे. प्रणवने आपल्या बायोडाटाचं पुनरावलोकन करताना काय लक्षात ठेवावं?
A.  Check for spelling and grammar mistakes शुद्धलेखन आणि व्याकरणाच्या चुका तपासा
B.   Ensure that the information provided is correct दिलेली माहिती बरोबर असल्याची खात्री करा
C.    “Highlight skills and qualifications that match the job कौशल्ये आणि पात्रता हायलाइट कराजे नोकरीशी जुळतात”
D.    All of these   सर्व

All of these   सर्व
उत्तरासाठी क्लिक करा

5.Pooja is applying for a Motor Mechanics position in an automobile company. What should she include in her cover letter? पूजा एका ऑटोमोबाईल कंपनीत मोटर मेकॅनिक पदासाठी अर्ज करत आहे. तिने तिच्या कव्हर लेटरमध्ये काय समाविष्ट केले पाहिजे?
A.  Salary expectations पगाराच्या अपेक्षा
B.   Education details शिक्षण तपशील
C.    Reasons why she is suitable for the role ती भूमिकेसाठी योग्य का आहे याची कारणे
D.    “Her hobbies- cooking, gardening तिचे छंद- स्वयंपाक, बागकाम”

Reasons why she is suitable for the role ती भूमिकेसाठी योग्य का आहे याची कारणे
उत्तरासाठी क्लिक करा

6.What is formal communication? औपचारिक संवाद म्हणजे काय?
A.  All written communication सर्व लिखित संवाद
B.   Official communication following a set of rules नियमांच्या संचाचे पालन करून अधिकृत कम्युनिकेशन
C.    Talking with friends and family मित्र आणि कुटुंबियांशी बोलणे
D.    Casual chatting on social media सोशल मीडियावर कॅज्युअल चॅटिंग

Talking with friends and family मित्र आणि कुटुंबियांशी बोलणे
उत्तरासाठी क्लिक करा

7.Which of the following is a formal introduction in a job interview? नोकरीच्या मुलाखतीत खालीलपैकी कोणता औपचारिक परिचय आहे?
A.  “Hey there! I’m Parmeet, nice to meet you!” “अहो तिथे! मी परमीत आहे, तुला भेटून आनंद झाला!”
B.   “Hi, I’m Parmeet. Thanks for having me!” “हाय, मी परमीत. मला ठेवल्याबद्दल धन्यवाद!”
C.    “Yo, I’m Parmeet. Let’s get started!” “हो, मी परमीत आहे. चला सुरू करुया!”
D.    “Good morning/ afternoon. I am Parmeet and I want to thank you for considering me for this role.” “शुभ सकाळ/दुपार. मी परमीत आहे आणि या रोल साठी माझा विचार केल्याबद्दल मी तुमचे आभार मानू इच्छितो.”

“Good morning/ afternoon. I am Parmeet and I want to thank you for considering me for this role.” “शुभ सकाळ/दुपार. मी परमीत आहे आणि या रोल साठी माझा विचार केल्याबद्दल मी तुमचे आभार मानू इच्छितो.”
उत्तरासाठी क्लिक करा

8. What is an example of formal written communication? औपचारिक लिखित कम्युनिकेशन ा कम्युनिकेशन चे उदाहरण काय आहे?
A.  Texting a friend मित्राला मजकूर पाठवत आहे
B.   Sending a WhatsApp message व्हॉट्सॲप मेसेज पाठवत आहे
C.    Writing an email to your manager तुमच्या व्यवस्थापकाला ईमेल लिहित आहे
D.    Posting on social media platforms सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करणे

Writing an email to your manager तुमच्या व्यवस्थापकाला ईमेल लिहित आहे
उत्तरासाठी क्लिक करा

9 During a job interview, if you couldn’t hear or understand a question, what would you say? नोकरीच्या मुलाखतीदरम्यान, तुम्हाला एखादा प्रश्न ऐकू आला नाही किंवा समजला नाही, तर तुम्ही काय म्हणाल? “
A.  “Sorry! I didn’t understand.Could you please repeat the question?” “माफ करा! मला कळले नाही.तुम्ही कृपया प्रश्न पुन्हा सांगू शकाल का?”
B.   “Hey, can you repeat that? I wasn’t paying attention.” “अहो, तुम्ही ते पुन्हा करू शकता का? मी लक्ष देत नव्हते.”
C.    “I am lost. Can you say it again?” “मी हरवलो आहे. तू पुन्हा सांगशील का?”
D.    “Speak clearly and repeat the question.” “स्पष्टपणे बोला आणि प्रश्न पुन्हा करा.”

“Sorry! I didn’t understand.Could you please repeat the question?” “माफ करा! मला कळले नाही.तुम्ही कृपया प्रश्न पुन्हा सांगू शकाल का?”
उत्तरासाठी क्लिक करा

10 During a job interview, Ramesh is asked to describe his top three strengths. Which of the following responses shows good formal communication? नोकरीच्या मुलाखतीदरम्यान रमेशला त्याच्या शीर्ष तीन सामर्थ्यांचे वर्णन करण्यास सांगितले जाते. खालीलपैकी कोणता प्रतिसाद चांगला औपचारिक संवाद दर्शवतो?
A.  “I’m pretty good at a lot of things.” “मी बऱ्याच गोष्टींमध्ये चांगला आहे.”
B.   “Uh, I guess I can do a little bit of everything.” “अरे, मला वाटते की मी सर्वकाही करू शकतो.”
C.    “My top three skills are problem- solving, teamwork, and attention to detail.” “माझी शीर्ष तीन कौशल्ये आहेत- समस्या सोडवणे, टीमवर्क आणि तपशीलाकडे लक्ष देणे.”
D.    “I don’t know, I never really thought about it.” “मला माहित नाही, मी याबद्दल कधीही विचार केला नाही.”

“My top three skills are problem- solving, teamwork, and attention to detail.” “माझी शीर्ष तीन कौशल्ये आहेत- समस्या सोडवणे, टीमवर्क आणि तपशीलाकडे लक्ष देणे.”
उत्तरासाठी क्लिक करा

error: Content is protected !!
Scroll to Top