ITI GURUJI

EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR SET 02

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
8822
Created on By ITI GURUJI

EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR ONLINE TEST SET 02

EMPLOYEBILITY SKILL  विषयाची दुसऱ्या वर्षाची  ONLINE  टेस्ट सर्वप्रथम आपल्या या वेबसाइट वर  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. संपूर्ण भारतात आपल्यासाठी  दुसऱ्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि   याचा उपयोग करून घ्यावा.  एकूण 600 प्रश्न 25 सेट्स च्या माध्यमातून येथे देत आहे. काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Online market scan is a process by which you

ऑनलाइन मार्केट स्कॅन ही एक प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे तुम्ही

2 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

When an electrician learns welding, fitting or plumbing, the electrician is

जेव्हा इलेक्ट्रीशियन वेल्डिंग, फिटिंग किंवा प्लंबिंग शिकतो तेव्हा इलेक्ट्रीशियन असतो

3 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Through an interview, the employer is able to find if the candidate

मुलाखतीद्वारे, नियोक्ता उमेदवार शोधू शकतो.. ?

4 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

3 is what percentage of 3000?

3 म्हणजे 3000 ची किती टक्केवारी?

5 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Market trends are useful to plan one’s career because they help to

मार्केट ट्रेंड एखाद्याच्या करिअरची योजना करण्यासाठी उपयुक्त आहेत कारण ते मदत करतात

6 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

A man bought a lamp for Rs 100 and sold it for Rs 120. How much profit did he make? What is the profit percentage?

एका माणसाने 100 रुपयांना दिवा विकत घेतला आणि 120 रुपयांना विकला. त्याला किती फायदा झाला? नफ्याची टक्केवारी किती आहे?

7 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Why do organizations conduct aptitude tests?

संस्था अभियोग्यता चाचण्या का घेतात?

8 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

The natural ability of a person to do something and how quickly he/she can learn something is called

एखाद्या व्यक्तीची एखादी गोष्ट करण्याची नैसर्गिक क्षमता आणि तो/ती किती लवकर काहीतरी शिकू शकतो याला म्हणतात

9 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

During an interview, you

एका मुलाखती दरम्यान, आपण

10 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

A series of numbers is given. You need to fill a number in the blank by understanding the pattern of the series. Fill the number in the place of question mark: 47 48 51 60 87?

संख्यांची मालिका दिली आहे. तुम्हाला मालिकेचा पॅटर्न समजून रिकाम्या जागेत एक संख्या भरायची आहे. प्रश्नचिन्हाच्या जागी क्रमांक भरा: 47 48 51 60 87?

11 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Due to COVID outbreak, many companies are hiring people who can work from remote locations. This is an example of

कोविडच्या उद्रेकामुळे, अनेक कंपन्या अशा लोकांना कामावर घेत आहेत जे दुर्गम ठिकाणांहून काम करू शकतात. हे कशाचे  उदाहरण आहे?

12 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Draw a conclusion based on the information given. Statements: No apple is a plum. All plums are oranges. All oranges are mangoes. Conclusions: I. All plums are mangoes. II. At least some mangoes are oranges.

दिलेल्या माहितीच्या आधारे निष्कर्ष काढा. विधाने: कोणतेही सफरचंद मनुका नसते. सर्व मनुके संत्री आहेत. सर्व संत्री आंबे आहेत. निष्कर्ष: I. सर्व मनुके आंबे आहेत. II. निदान काही आंबे संत्री आहेत.

13 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Career pathways means

करिअरचे मार्ग म्हणजे

14 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Information like what kind of jobs are in demand is known through

कोणत्या प्रकारच्या नोकऱ्यांना मागणी आहे याची माहिती याद्वारे कळते

15 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

An organization that wants to recruit candidates….....!

एक संस्था उमेदवारांची भरती करू इच्छिते त्यासाठी ते काय करतील  .....!

16 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

During an interview, one should

मुलाखती दरम्यान, एक पाहिजे ?

17 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

A person travelled 132 km by auto, 852 km by train and 248 km by bike. It took 21 hours in all. If the speed of train is 6 times the speed of auto and 1.5 times speed of bike, what is the speed of train?

एका व्यक्तीने ऑटोने 132 किमी, ट्रेनने 852 किमी आणि दुचाकीने 248 किमी प्रवास केला. एकूण 21 तास लागले. जर ट्रेनचा वेग ऑटोच्या वेगाच्या 6 पट आणि दुचाकीचा वेग 1.5 पट असेल तर ट्रेनचा वेग किती असेल?

18 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

We can identify the trends and changes in the world of work through

........याद्वारे आपण कामाच्या जगातील ट्रेंड आणि बदल ओळखू शकतो.

19 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Identify the relation on the basis of given information. Q is father of A and B. X is mother of K, N is son of A. N is the only brother of K. X is daughter-in-law of P. P has only one daughter and one son. How is X related to B?

दिलेल्या माहितीच्या आधारे संबंध ओळखा. Q, A आणि B चे वडील ,  X ही K ची आई, N हा  A चा मुलगा. N हा K चा एकुलता एक भाऊ आहे. X ही  P ची सून आहे. P ला एकुलती एक मुलगी आणि एक मुलगा आहे. X चा B शी कसा संबंध आहे?

20 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

If a woodcutter who so far used simple axe learns to use an electric axe, the woodcutter is

आतापर्यंत साधी कुर्‍हाड वापरणार्‍या लाकूड तोडणार्‍याने विद्युत कुर्‍हाड वापरायला शिकले तर लाकूड कापणारा

21 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

What do aptitude tests test?

अभियोग्यता चाचणी काय चाचणी करतात?

22 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Identify the steps to be followed while applying for jobs.

नोकऱ्यांसाठी अर्ज करताना कोणकोणत्या पायऱ्या पाळायच्या आहेत ते ओळखा.

23 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

The purpose of online market scan is to

ऑनलाइन मार्केट स्कॅनचा उद्देश आहे

24 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

A man can reach a certain place in 40 hours. If he reduces his speed by 1/15th, he goes 5 km less in that time. Find the total distance covered by him.

माणूस 40 तासात एका विशिष्ट ठिकाणी पोहोचू शकतो. जर त्याने त्याचा वेग 1/15 ने कमी केला तर तो त्या वेळेत 5 किमी कमी जातो. त्याने कव्हर केलेले एकूण अंतर शोधा.

25 / 25

Category: EMPLOYEBILITY SKILL 2nd YEAR

Based on the statement given below find out which conclusion is correct: U > Y ≥ W ≤ K; W = X ≥ Z

Conclusion: I. U > K II. Z ≤ K

खालील विधानाच्या आधारे कोणता निष्कर्ष बरोबर आहे ते शोधा: U > Y ≥ W ≤ K; W = X ≥ Z

निष्कर्ष:

I. U > K

II. Z ≤ K

Your score is

The average score is 62%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 90
  • Total visitors : 505,234
error: Content is protected !!