employebility-skill-1st-year-set-07/

A good way to save the resources in our planet is / आपल्या ग्रहातील संसाधने जतन करण्याचा एक चांगला मार्ग आहे
A ) Use of less electricity / कमी विजेचा वापर
B.) Create less pollution / कमी प्रदूषण निर्माण करा
C.) Less use of plastic / प्लास्टिकचा कमी वापर
D.) All of them / ते सर्व

D
view correct answer

Ganesh greets his co-workers every day. He is trying to maintain…….. at work. / गणेश दररोज आपल्या सहकाऱ्यांना शुभेच्छा देतो. तो राखण्याचा प्रयत्न करत आहे कामावर
A ) Skills / कौशल्य
B.) Good relationships / चांगले संबंध
C.) Anger / राग
D.) Power / शक्ती

B
view correct answer

Kim has a habit of switching off her desktop and PC when not in use. This helps to ……….. energy at the workplace. / किम ला तिचा डेस्कटॉप आणि पीसी वापरात नसताना बंद करण्याची सवय आहे. हे कामाच्या ठिकाणी ऊर्जा……….. मदत करते.
A ) Spend / खर्च करा
B.) Waste / कचरा
C.) Conserve (Save) / जतन करा (जतन करा)
D.) Practice / सराव

C
view correct answer

………..is the process of taking steps to look neat and presentable. / नीटनेटके आणि सादर करण्यायोग्य दिसण्यासाठी पावले उचलण्याची प्रक्रिया आहे.
A ) Grooming / ग्रूमिंग
B.) Brooming / झाडू मारणे
C.) Caring / काळजी घेणे
D.) Uniform / एकसमान

A
view correct answer

Personal hygiene means keeping body parts clean and ……….. / वैयक्तिक स्वच्छता म्हणजे शरीराचे अवयव स्वच्छ आणि……….ठेवणे.
A ) Working / कार्यरत
B.) Healthy / निरोगी
C.) Ugly / कुरूप
D.) Dirty / गलिच्छ

B
view correct answer

During an industrial visit or an interview we have to dress         . / औद्योगिक भेटीदरम्यान किंवा मुलाखतीदरम्यान आपल्याला कपडे घालावे लागतात.
A ) Formally / औपचारिकपणे
B.) Dirty / गलिच्छ
C.) Ugly / कुरूप
D.) Brightly / तेजस्वीपणे

A
view correct answer

If we do not have good personal hygiene (cleanliness), what happens? / जर आपली वैयक्तिक स्वच्छता (हायजिन ) चांगली नसेल तर काय होते?
A ) We look beautiful / आम्ही सुंदर दिसतो
B.) We feel angry / आम्हाला राग येतो
C.) We can get sick easily / आपण सहजपणे आजारी पडू शकतो
D.) We feel stress / आपल्याला तणाव जाणवतो

C
view correct answer

Shreyas is going for an interview. He has picked a shirt from the cupboard. He must……….. before wearing it. / श्रेयस मुलाखतीला जात आहे. त्याने कपाटातून शर्ट काढला आहे. त्याने ते परिधान करण्यापूर्वी …………..केलंच पाहिजे .
A ) Soak / भिजवणे
B.) Color / रंग
C.) Pick / निवडा
D.) Iron / इस्त्री

D
view correct answer

……….. can be a physical, mental, or emotional reaction, that makes us feel worried. / ही शारीरिक, मानसिक किंवा भावनिक प्रतिक्रिया असू शकते, ज्यामुळे आपल्याला काळजी वाटते.
A ) Stress / ताण
B.) Food / अन्न
C.) Job / नोकरी
D.) Action / कृती

A
view correct answer

What kind of stress can lead to lifelong physical and mental health issues? / कोणत्या प्रकारच्या तणावामुळे आयुष्यभर शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात?
A ) Short term / अल्पकालीन
B.) Long term / दीर्घकालीन
C.) Mid term / मध्यावधी
D.) Good stress / चांगला ताण

C
view correct answer

……….. stress can make us feel excited and motivated. / तणावामुळे आपण उत्तेजित आणि प्रेरित होऊ शकतो.
A ) Bad / वाईट
B.) Good / चांगले
C.) Short term / अल्पकालीन
D.) Long term / दीर्घकालीन

B
view correct answer

Tom feels very tensed and scared. He is unable to concentrate before his exams. He is sweating. What kind of stress is this? / टॉमला खूप तणाव आणि भीती वाटते. तो त्याच्या परीक्षेपूर्वी लक्ष केंद्रित करू शकत नाही. त्याला घाम फुटला आहे. हा कसला ताण आहे?
A ) Good / चांगले
B.) Small / लहान
C.) Bad / वाईट
D.) Never / कधीच नाही

C
view correct answer

Arjun focuses only on his work and does not get involved in workplace politics. He also make sure he does not work after office-hours. He makes time for his family. What is he doing? / अर्जुन फक्त त्याच्या कामावर लक्ष केंद्रित करतो आणि कामाच्या ठिकाणी राजकारणात अडकत नाही. तो कार्यालयीन वेळेनंतर काम करत नाही याचीही खात्री करतो. तो आपल्या कुटुंबासाठी वेळ काढतो. तो काय करत आहे?
A ) Working a lot / खूप काम करत आहे
B.) Not working at home / घरी काम करत नाही
C.) Maintaing good work-life balance / चांगले काम-जीवन संतुलन राखणे
D.) Helping society / समाजाला मदत करणे

C
view correct answer

“A……….. is the first document an employer will look at when reviewing the job application. ” / “ए नोकरीच्या अर्जाचे पुनरावलोकन करताना नियोक्ता हे पहिले दस्तऐवज पाहतील. ”
A ) Certificate / प्रमाणपत्र
B.) Resume / रेझ्युमे
C.) Ticket / तिकीट
D.) Invitation / आमंत्रण

B
view correct answer

What are the key elements of a resume? / रेझ्युमेचे मुख्य घटक कोणते आहेत?
A ) Personal information / वैयक्तिक माहिती
B.) Career objective / करिअरचे उद्दिष्ट
C.) Education / शिक्षण
D.) All of them / ते सर्व

D
view correct answer
error: Content is protected !!
Scroll to Top