employebility-skill-1st-year-set-05/

“The practice of including people with respect and empathy is called ………..” / “आदर आणि सहानुभूती असलेल्या लोकांना समाविष्ट करण्याची प्रथा म्हणतात”
A ) Inclusion / समावेशन
B.) Conflict / संघर्ष
C.) Culture / संस्कृती
D.) Gender / लिंग

A
view correct answer

An inclusive environment is needed for happiness and ………..at work / आनंदासाठी सर्वसमावेशक वातावरण आवश्यक आहे कामावर
A ) Ideas / कल्पना
B.) Growth / वाढ
C.) Wage gap / वेतनातील तफावत
D.) Stereotype / स्टिरियोटाइप

B
view correct answer

Inclusion in a workplace happens when every member of the company gets the same………..at work. /
A ) Chances / शक्यता
B.) Culture / संस्कृती
C.) Nutrition / पोषण
D.) Age / वय

A
view correct answer

The word Chairperson needs to be used instead of Chairman. This is a pracitce of ………..
A ) Ego / अहंकार
B.) Angry / रागावला
C.) Attitude / वृत्ती
D.) Inclusion / समावेशन

D
view correct answer

Subir wants to celebrate all festivals at the workplace. This shows that he is ………../ सुबीरला कामाच्या ठिकाणी सर्व सण साजरे करायचे आहेत. यावरून तो असल्याचे दिसून येते
A ) Inclusive / समावेशक
B.) Productive / उत्पादक
C.) Disciplined / शिस्तबद्ध
D.) Silent / मूक

A
view correct answer

——– is a serious issue that affects an individual’s mental, emotional, physical wellbeing in the workplace. / ——– ही एक गंभीर समस्या आहे जी कामाच्या ठिकाणी व्यक्तीच्या मानसिक, भावनिक, शारीरिक आरोग्यावर परिणाम करते.
A ) Company rules / कंपनीचे नियम
B.) Meeting with the manager / मॅनेजर सोबत मीटिंग
C.) Sexual harassment / लैगिक अत्याचार
D.) Travel leave / प्रवास रजा

C
view correct answer

The Indian government passed the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act in 2013. In simpler terms, it is also called  ……….. / भारत सरकारने 2013 मध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा पास केला. सोप्या भाषेत, त्याला असेही म्हणतात.
A ) SOS
B.) SHWW
C.) PPR
D.) POSH

D
view correct answer

As per the POSH Act, any workplace that has 10 or more employees must constitute an            / पॉश कायद्यानुसार, 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी एक तयार करणे आवश्यक आहे
A ) Internal Committee (IC). / अंतर्गत समिती (IC).
B.) Employees / कर्मचारी
C.) Police Station / पोलीस चौकी
D.) Help desk / मदत कक्ष

A
view correct answer

Sexual Harassment at workplace can happen at / कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ होऊ शकतो
A ) Office / कार्यालय
B.) Office whatsapp group / ऑफिस व्हॉट्सअॅप ग्रुप
C.) Office online meeting / कार्यालय ऑनलाइन बैठक
D.) All of these / या सर्व

D
view correct answer

Under POSH, a workplace is a / POSH अंतर्गत, एक कामाची जागा ………..
A ) office space / कार्यालयीन जागा
B.) all places visited by the employee for the purpose of work / कामाच्या उद्देशाने कर्मचाऱ्याने भेट दिलेली सर्व ठिकाणे
C.) transportation provided by the employer / नियोक्त्याने प्रदान केलेली वाहतूक
D.) All of these / या सर्व

D
view correct answer

Financial literacy is understanding the way money is / आर्थिक साक्षरता म्हणजे पैसा कसा आहे हे समजून घेणे
A ) Saved / जतन केले
B.) Spent / खर्च केला
C.) Invested / गुंतवणूक केली
D.) All of them / ते सर्व

D
view correct answer

Costly things that are not essential for our survival are / आपल्या जगण्यासाठी आवश्यक नसलेल्या महागड्या गोष्टी आहेत
A ) Needs / गरजा
B.) Wants / पाहिजे
C.) Luxuries / विलास
D.) Savings / बचत

C
view correct answer

Things that are needed for survival are ………../ जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी आहेत.
A ) Wants / पाहिजे
B.) Needs / गरजा
C.) Savings / बचत
D.) Expenses / खर्च

B
view correct answer

Sunitha earns ten thousand every month. She keeps two thousand aside. She will use this money in case of ……….. / सुनीता दर महिन्याला दहा हजार कमावते. ती दोन हजार बाजूला ठेवते. ………..बाबतीत ती हे पैसे वापरेल.
A ) Emergencies / आणीबाणी
B.) Party / पार्टी
C.) Bills / बिले
D.) Travel / प्रवास

A
view correct answer

Gopi spends his salary on movies, groceries, house rent and clothes. Where can he reduce his expenses to save some money. / गोपी आपला पगार चित्रपट, किराणा सामान, घरभाडे आणि कपडे यावर खर्च करतो. काही पैसे वाचवण्यासाठी तो कुठे खर्च कमी करू शकतो.
A ) Clothes / कपडे
B.) House rent / घरभाडे
C.) Movies / चित्रपट
D.) Groceries / किराणा सामान

C
view correct answer

All financial activity can be done through a………../ सर्व आर्थिक क्रिया …………. द्वारे करता येतात.
A ) Bank / बँक
B.) School / शाळा
C.) College / कॉलेज
D.) Workplace / कामाची जागा

A
view correct answer
error: Content is protected !!
Scroll to Top