employebility-skill-1st-year-set-03/

Sudha said ” I feel that these lights are too bright. ” What is she communicating? / सुधा म्हणाली “मला वाटते की हे दिवे खूप तेजस्वी आहेत.” ती काय संवाद साधत आहे?
A ) Question / प्रश्न
B.) Answer / उत्तर द्या
C.) Idiom / वाक्प्रचार
D.) Opinion Phrase / मत वाक्य

D
view correct answer

How should Tom tell other that he prefers teacher John is better than Jack? ……………. teacher John is a better teacher than teacher Jack. / टॉमने इतरांना कसे सांगावे की तो शिक्षक जॉनला जॅकपेक्षा चांगला पसंत करतो? शिक्षक जॉन हा शिक्षक जॅकपेक्षा चांगला शिक्षक आहे.
A ) I order / मी आज्ञा करतो
B.) In my opinion / माझ्या मते
C.) I disagree / मी असहमत
D.) I want / मला पाहिजे

B
view correct answer

Effective communication is to both ……………./ प्रभावी संवाद म्हणजे दोघांशी…………
A ) speak and listen well / चांगले बोला आणि ऐका
B.) Speak well / नीट बोला
C.) See well / नीट पहा
D.) Learn well / नीट शिका

A
view correct answer

We have to…………….for instructions in classroom
A ) Learn / शिका
B.) Listen / ऐका
C.) Work / काम
D.) None / काहीही नाही

B
view correct answer

Listening is important to……………. the information given. / ………..दिलेली माहिती ऐकणे महत्वाचे आहे .
A ) Forget / विसरून जाण्यासाठी
B.) Overcome / मात करण्यासाठी
C.) Understand / समजून घेण्यासाठी
D.) Disobey / अवज्ञा करण्यासाठी

C
view correct answer

Rahul spends 30 minutes everyday watching news. He writes down few sentences about what is said. What is he trying to do? / राहुल दररोज ३० मिनिटे बातम्या पाहण्यात घालवतात. जे काही सांगितले आहे त्याबद्दल तो काही वाक्ये लिहितो. तो काय करू पाहत आहे?
A ) Practicing listening / ऐकण्याचा सराव करतो
B.) Practicing News / बातम्यांचा सराव
C.) Practicing Movements / हालचालींचा सराव करणे
D.) None / काहीही नाही

A
view correct answer

Teacher Meena advised her students to write down 2 or 3 sentences when she explains the lesson. How does it help the students? / शिक्षिका मीना यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना धडा समजावून सांगताना 2 किंवा 3 वाक्ये लिहून ठेवण्याचा सल्ला दिला. याचा विद्यार्थ्यांना कसा फायदा होतो?
A ) Speak / बोला
B.) Recollect what she said / ती काय म्हणाली ते आठवा
C.) Write / लिहा
D.) Read / वाचा

B
view correct answer

Things or activities that we enjoy are……………. /
A ) Dislikes / नापसंत
B.) Negative / नकारात्मक
C.) Both A&B / ए आणि बी दोन्ही
D.) Likes / आवडी

D
view correct answer

Dislikes are things towards which we have ……………./ नापसंती या गोष्टी आहेत ज्यांच्याकडे आपण असतो.
A ) Negative emotion / नकारात्मक भावना
B.) Positive emotion / सकारात्मक भावना
C.) Likes / आवडी
D.) None / काहीही नाही

A
view correct answer

I adore’ phrase is used to express……………. of something. / I adore’ हा वाक्प्रचार व्यक्त करण्यासाठी वापरला जातोकाहीतरी.
A ) A dislike / एक नापसंती
B.) A bad feeling / एक वाईट भावना
C.) A strong admiration / एक जोरदार प्रशंसा
D.) A poor admiration / एक गरीब प्रशंसा

C
view correct answer

Naveen is fond of dogs, but Sheetal hates dogs. In this sentence who likes dogs? / नवीनला कुत्र्यांची आवड आहे, पण शीतलला कुत्र्यांचा तिरस्कार आहे. या वाक्यात कुत्रे कोणाला आवडतात?
A ) Sheetal / शीतल
B.) Naveen / नवीन
C.) Both A&B / ए आणि बी दोन्ही
D.) Dog / कुत्रा

B
view correct answer

Smith! Would you like playing cricket or football this evening? If Smith likes to play both how will he answer?…………….playing any of them
A ) I don’t mind / माझी हरकत नाही
B.) I hate / मी तिरस्कार करतो
C.) I want / मला पाहिजे
D.) I won’t / मला नको

A
view correct answer

Formal greetings are used in……………. / ………मध्ये औपचारिक अभिवादन वापरले जातात.
A ) Family / कुटुंब
B.) Workplace / कामाची जागा
C.) House / घर
D.) Friends / मित्रांनो

B
view correct answer

greetings are used while speaking to friends and family. / मित्र आणि कुटुंबीयांशी बोलताना शुभेच्छांचा वापर केला जातो.
A ) Formal / औपचारिक
B.) Due
C.) Informal / अनौपचारिक
D.) None / काहीही नाही

C
view correct answer

Which of these is an informal greeting? / यापैकी कोणते अनौपचारिक अभिवादन आहे?
A ) Good day / शुभ दिवस
B.) Good morning / शुभ प्रभात
C.) Good evening / शुभ संध्या
D.) Hey / अहो

D
view correct answer
error: Content is protected !!
Scroll to Top