Formal communication is used at ……………. / …………येथे औपचारिक संभाषण वापरले जाते.
A ) Friend / मित्र
B.) House / घर
C.) Party / पार्टी
D.) Workplace / कामाची जागा

D
view correct answer

Vinod met his new manager at his workplace. He had to…………. himself first. / विनोद त्याच्या नवीन व्यवस्थापकाला त्याच्या कामाच्या ठिकाणी भेटला. प्रथम त्याला ………….. करावेच लागले .
A ) Thank / धन्यवाद
B.) Introduce / परिचय
C.) Appreciate / कौतुक
D.) Praise / स्तुती

B
view correct answer

Whenever we are communicating we have to be dressed appropriately, maintain our body language and maintain ……….. / जेव्हा आपण संवाद साधत असतो तेव्हा आपल्याला योग्य कपडे घालावे लागतात, आपली देहबोली सांभाळावी लागते आणि ………सांभाळावे लागते.
A ) Shout / ओरडणे
B.) Make up / मेक अप करा
C.) Eye contact / डोळा संपर्क
D.) None / काहीही नाही

C
view correct answer

Exchange of ideas happen through ……………/ ……….. यातून विचारांची देवाणघेवाण होते.
A ) Communication / संवाद
B.) Listening / ऐकणे
C.) Watching / पहाणे
D.) Singing / गाणे

A
view correct answer

At workplace, communication must follow the…………/ कामाच्या ठिकाणी, …………संवादाचे पालन करणे आवश्यक आहे.
A ) Ideas / कल्पना
B.) Text / मजकूर
C.) 6Cs / 6Cs
D.) Close / बंद

C
view correct answer

Organizations communicate mainly through……………./ …………….संस्था प्रामुख्याने …………….माध्यमातून संवाद साधतात.
A ) Letters / अक्षरे
B.) E-mails / ई-मेल्स
C.) Project / प्रकल्प
D.) Unfamiliar words / अपरिचित शब्द

B
view correct answer

Surya and his team of 10 members are in a meeting. Surya is speaking in Hindi. 6 members in his team understand Hindi. 4 members do not understand Hindi. What should Surya not do? / सूर्या आणि त्याची १० सदस्यांची टीम मीटिंगमध्ये आहे. सूर्या हिंदीत बोलत आहे. त्यांच्या टीममधील 6 सदस्यांना हिंदी समजते. 4 सदस्यांना हिंदी समजत नाही. सूर्याने काय करू नये?
A ) Meeting his team / त्याच्या टीमची भेट घेतली
B.) Talking / बोलतोय
C.) Remove 4 members / 4 सदस्य काढा
D.) Speak in Hindi / हिंदीत बोला

D
view correct answer

Vishu has to send some secret, official documents to his manager. How should he not send it? / विशूला काही गुप्त, अधिकृत कागदपत्रे त्याच्या व्यवस्थापकाला पाठवायची आहेत. त्याने ते कसे पाठवू नये?
A ) Whatsapp
B.) Email / ईमेल
C.) Speed Post / स्पीड पोस्ट
D.) Directly meet his manager and give / थेट त्याच्या व्यवस्थापकाला भेटून देतो

A
view correct answer

Different people work together on the same task is called …………….        / एकाच कामावर वेगवेगळे लोक एकत्र काम करतात असे म्हणतात
A ) Teamwork / टीमवर्क
B.) Project / प्रकल्प
C.) Meeting / सभा
D.) Discussion / चर्चा

A
view correct answer

The concept of…………….best describes importance of teamwork. / ची संकल्पना टीमवर्कचे महत्त्व उत्तम वर्णन करते.
A ) Unity / ऐक्य
B.) Synergy / सिनर्जी
C.) Team / संघ
D.) Group / गट

B
view correct answer

Sharing will help everyone feel involved and……………./ सामायिकरण प्रत्येकाला सहभागी आणि. ……….होण्यास मदत करेल
A ) Happy / आनंदी
B.) Sad / उदास
C.) Motivated / प्रेरक
D.) Close / बंद

C
view correct answer

Ram, Vinay and Sandeep are working as a team to finish the geography project. Vinay is sharing his thoughts. What are Vinay and Sandeep supposed to do? / भूगोल प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राम, विनय आणि संदीप एक टीम म्हणून काम करत आहेत. विनय आपले विचार मांडत आहे. विनय आणि संदीपने काय करावे?
A ) Listen actively / सक्रियपणे ऐका
B.) Play / खेळा
C.) Go around the school / शाळेभोवती फिरा
D.) None / काहीही नाही

A
view correct answer

Tina and Lyra’s team are working together to finish the school painting project. What should both the teams do to finish the project? / टीना आणि लिराची टीम शाळेतील पेंटिंग प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही संघांनी काय करावे?
A ) Resist / प्रतिकार करा
B.) Share resposibility / जबाबदारी सामायिक करा
C.) Fight / लढा
D.) Argue / वाद घालतात

B
view correct answer

Argument or disagreement between two groups of people is called ……………. / लोकांच्या दोन गटांमधील वाद किंवा मतभेद म्हणतात
A ) Teamwork / टीमवर्क
B.) Conflict / संघर्ष
C.) Happiness / आनंद
D.) None / काहीही नाही

B
view correct answer
error: Content is protected !!
Scroll to Top