ELECTRICIAN ONLINE CBT 2023 MCQ (2nd YEAR)

ELECTRICIAN 2nd YEAR ONLINE CBT 2023 MCQ 

 

सदरील MCQ हे २०२३ मध्ये झालेल्या ऑनलाइन CBT च्या वेगवेगळ्या सेट्स मधून  MCQ एकत्रित रित्या या ठिकाणी दिलेले आहेत. हे सर्व प्रश्न 2023 च्या परीक्षेत आलेले असल्याने याचा सराव निश्चितच विद्यार्थ्याना उपयोगी पडेल. मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषेत हे प्रश्नोत्तरे आहेत. यामध्ये थिअरी, गणित, ड्रॉइंग आणि एम्प्लॉयएबलिटी स्किल यांचे एकत्रित प्रश्नोत्तर दिलेले आहेत. 

सेट 01

Exam Date 15-Jul-2023
Exam Batch 12:15-14:15

1) TRADE THEORY

 

Question No. 1/ Question ID 62 Marks: 2.00
Why carbon composition brush requires in the armature circuit to operate the D.C motor? DC मोटर चालवण्यासाठी आर्मिचर सर्किटमध्ये कार्बन ब्रश ची रचना का आवश्यक असते?

(A) Protects armature from over loading | आर्मिचर औव्हर लोड पासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी
(B) Reduces the spark in the commutator segment / कमी टेटर सेगमेंटमधील स्पार्किंग कमी करण्यासाठी

(C) Protects from armature reaction /आर्मेचर प्रतिक्रिया पासून रक्षण करते
(D) Increases the starting torque / स्टार्टिंग टॉर्क वाढवण्यासाठी

Reduces the spark in the commutator segment / कमी टेटर सेगमेंटमधील स्पार्किंग कमी करण्यासाठी
उत्तरासाठी क्लिक करा

 

Question No. 2 / Question ID 291 Marks: 2.00

What is the name of the insulator used in O.H lines?
चित्रातील ओव्हर हेड लाइन साठी वापण्यात येणाऱ्या चे नाव काय?

(A) Shackle insulator श्याकल इन्सुलेटर
(B) Pininsulator पिन इन्सुलेटर
(C) Post insulator पोस्ट इन्सुलेटर
(D) Strain insulator

Shackle insulator श्याकल इन्सुलेटर
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 3 / Question ID 56
Which speed control method of D.C series motor is used for electric train?
DC सेरीज मोटर ची वेग नियंत्रणाची कोणती पद्धत इलेक्ट्रिक ट्रेन करिता वापरतात?

(A) Armature diverter method आगेंचर डायव्हर्ट पद्धत
(B) Field tapping method फिल्ड टॅपिंग पद्धत
(C) Field diverter method फिल्ड डायव्हर्ट पद्धत (Correct Alternative)
(D) Supply voltage control method सप्लाय होल्टेज नियंत्रण पद्धत

Field diverter method फिल्ड डायव्हर्ट पद्धत
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 4/ Question 258 Marks: 2.00
What is the function of IGBT in AC drive?
AC ड्राईव्हमध्ये IGBT चा कार्य काय?
(A) Stabilize the output voltage from the rectifier रेक्टिफायर पासून येणारे व्होल्टेज स्थिर करतो
(B) Smoothening incoming A.C supply / येणारा सप्लाय स्मूथ करतो
(C) Converts incoming A.C power into D.C power output येणारी A C पॉवर D.C पॉवर आउटपुट मध्ये रूपांतर करतो
(D) Controls the power delivered to the motor / मोटर ला जाणारी पॉवर नियंत्रित करतो (

Controls the power delivered to the motor / मोटर ला जाणारी पॉवर नियंत्रित करतो
उत्तरासाठी क्लिक करा

Marks: 2.00
Question No. 5/ Question ID 58
Which insulating material belongs to class ‘B’ insulation?
खालीलपैकी कोणते इन्सुलेटेड मटेरियल वर्ग ‘B’ मध्ये मोडते?

(A) Fiber glass  फायबर ग्लास
(B) Leatheroid paper लेदर आयडी पेपर
(0) Cotton कॉटन
(D) Bamboo बांबू

Fiber glass  फायबर ग्लास  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 6 / Question ID 245 Marks: 2.00
What is electric drive? इलेक्ट्रिक ड्राईव्ह म्हणजे काय?
(A) A device used as prime mover for generator
जनरेटर साठी प्राईम मूव्हर म्हणून वापरात येणारा घटक
(B) A machine converts mechanical energy into electrical जे मशीन यांत्रिक ऊर्जेचे विद्युत ऊर्जेत रूपांतर करतो
(C) An electro mechanical device for controlling motor मोटरच्या नियंत्रणासाठी येणारा इलेकट्रो मेकॅनिकल घटक
(D) A device converts A.C 10 D.C supply A.C चे D.C सप्लाय मध्ये रूपांतर करणारा घटक

An electro mechanical device for controlling motor मोटरच्या नियंत्रणासाठी येणारा इलेकट्रो मेकॅनिकल घटक  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 7 / Question ID 20 Marks: 2.00
Why compensating winding is provided in large 00 generators?
मोठ्या DC जनरेटर मध्ये कोंपन सेंटिंग वाइंडिंग का पुरवली जाते?

(A) Reduce commutation effect टेशन कमी करण्याकरिता
(B) Connect more 10805 जास्तीचा लोड जोडण्याकरिता
(C) Increase the efficiency of generator जनरेटरची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी
(D) Neutralize armature reaction effect  आर्मिचर रिएक्शन परिणाम टाळण्यासाठी

Neutralize armature reaction effect  आर्मिचर रिएक्शन परिणाम टाळण्यासाठी
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 8 / Question 10 185 Marks: 2.00
What is the output voltage in the full wave rectifier circuit?
व्हेव रेक्टिफायर सर्किट मधील व्होल्टेज किती?

(A) Half the rated output रेटेड आउटपुटपेक्षा निम्मे
(B) Rated output रेटेड आउटपुट
(C) No output (Correct Alternative) आउटपुट नाही
(D) Double the rated output रेटेड आउटपुटपेक्षा दुप्पट

No output (Correct Alternative) आउटपुट नाही
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 9 / Question ID 217
What is the name of the wiring accessory used in control panel wiring? कंटोल पॅनल वायरिंग मध्ये वापरत असलेल्या घटकाचे नाव काय?

(A) G channel G चॅनेल
(B) Grommets ग्रोमेट
(C) DIN rails   DIN रेल्स
(D) Race ways रेस वेज

DIN rails   DIN रेल्स
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 10 / Question ID 279 Marks: 2.00
What is the type of A.C voltage stabilizer? एसी व्होल्टेज स्टॅबिलायझरचा प्रकार कोणता

(A) Constant voltage transformer stabilize कॉन्स्टन्ट व्होल्टेज ट्रान्सफॉर्मर स्टॅबिलायझर
(B) Servo voltage stabilizer सर्वो व्होल्टेज स्टॅबिलायझर
(C) Manual stepped voltage stabilizer / मॅन्युअल स्टेप व्होल्टेज स्टॅबिलायझर

(D) Automatic voltage stabilizer आटोमेटिक व्होल्टेज स्टॅबिलायझर

Manual stepped voltage stabilizer / मॅन्युअल स्टेप व्होल्टेज स्टॅबिलायझर
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 1117 Question 10 65

Which type of armature winding is i ? कोणत्या प्रकारची आर्मिचर वाइंडिंग दाखवली आहे?

(A) Quadruplex lap winding काडूंप्लेक्स वाइंडिंग
(B) Simplex lap winding सिंपलेक्स लप वाइंडिंग
(C) Triplex lap winding ट्रिपल एक्स लेप वाइंडिंग
(D) Duplex lap wi.n.ding   डप्लेक्स लेप वाइंडिंग

Duplex lap wi.n.ding   डप्लेक्स लेप वाइंडिंग  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 12/ Question 10 263 Marks: 2.00
What is the function of VSI drives? VSI ड्राईव्ह चे कार्य काय आहे?
(A) Converts D.Cto D.C D.C चे D.C मध्ये रूपांतर करतो
(B) Converts D.Cto A.C D.C चे A.C मध्ये रूपांतर करतो
(C) ConvertsA.CtoD.C A.C चे 0.0 मध्ये रूपांतर करतो
(D) Converts A.C to A.C / A.C चे A.C मध्ये रूपांतर करतो

Converts A.C to A.C / A.C चे A.C मध्ये रूपांतर करतो
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 13 / Question 10 274 Marks: 2.00
Which is the function of an inverter? इन्व्हर्टर चे कार्य काय
(A) Converts A.C voltage into higher A.C voltage AC व्होल्टेजचे जास्त AC व्होल्टेजमध्ये रूपांतर करतो
(B) Converts A.C voltage into D.C voltage AC व्होल्टेज चे DC व्होल्टेज मध्ये रूपांतर करतो
(C) Converts 9.0 voltage into higher D.C voltage DC व्होल्टेजचे जास्त DC व्होल्टेजमध्ये रूपांतर करतो
(D) Converts D.C voltage into A.C voltage D.C व्होल्टेज चे AC व्होल्टेजमध्ये रूपांतर करतो

Converts D.C voltage into A.C voltage D.C व्होल्टेज चे AC व्होल्टेजमध्ये रूपांतर करतो
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 14/ Question 10 234 Marks: 2.00
Which type of load is protected by ‘G’ series MCB? ‘G’ series MCB वापर करून कोणत्या टाईप चे लोड संरक्षित केले जातात?
(A) General lighting systems लाइटिंग सिस्टिम
(B) Ovens ओव्हन
(C) Geysers गीझर
(D) Air conditioners एअर कंडिशनर

Air conditioners एअर कंडिशनर
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 15/ Question ID 201 Marks: 2.00

What is the type of amplifier? आकृतीत दाखविलेला अँप्लिफायर चा प्रकार कोणता?

(A) Common Emitter Amplifier (Correct Alternative) कॉमन इमीटरअँप्लिफायर
(B) Common Base Amplifier कॉमन बेस अँप्लिफायर
(C) Push Pull Amplifier पुश पूल अँप्लिफायर
(D) Emitter Follower Amplifier इमीटर फॉलोअर अँप्लिफायर

Common Emitter Amplifier (Correct Alternative) कॉमन इमीटरअँप्लिफायर
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 16 / Question 10 293 Marks: 2.00
Which is the permissible load for lighting subcircuit in domestic wiring as per IE rules?
IE रुल नुसार डोमेस्टिक वायरिंग मधील लाइटिंग सब सर्किट चा परमिसिबल लोड किती?
(A) 3000 W
(B) 1200 W
(C) 800 W
(D) 2400 W

800 W
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 17 / Question ID 202 Marks: 2.00
Which resistor determines the voltage gain in a common emitter amplifier?
कॉमन इमीटरअँप्लिफायर मध्ये व्होल्टेज गेन कोणता रेझिस्टर ठरवितो?

(A) Ry
(B) Re
(C) RL
(D) R4

RL
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 18 / Question 10 195 Marks: 2.00
What is the type of function in the transistor circuit? आकृतीत दाखविलेल्या ट्रान्झिस्टर सर्किटमध्ये कोणत्या प्रकारचे कार्य आहे?

(A) Oscillation ऑसिलेशन
(B) Switching स्विचिंग
(C) Modulation मॉड्युलेशन
(D) Amplification अँप्लिफिकेशन

Switching स्विचिंग
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 19/ Question 10 230
Why sequential control of motors is required in an industrial application?
औद्योगिक अनुप्रयोग साठी मोटरचे अनुक्रमिक नियंत्रण का आवश्यक असते?
(A) To minimise the operating 0०४ ऑपरेटिंग किंमत कमी करण्यासाठी
(8) To reduce power consumption पॉवर चा वापर कमी करण्यासाठी
(0) To increase the accuracy of operation ऑपरेशन ची अचूकता वाढविण्यासाठी
(D) 10 share more 10805 जास्त प्रमाणात लोड शेअर करण्यासाठी

To increase the accuracy of operation ऑपरेशन ची अचूकता वाढविण्यासाठी
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 20 Question ID 272
What is the effect in internal resistance of a discharged cell?
डिस्चार्ज सेल मुळे सेलच्या आंतरिक विरोध वर काय परिणाम होतो
(A Remain same तेवढाच राहतो
(B) Becomes zero  शून्य होतो
(C)  decrease कमी होतो
(D) Increase वाढतो

Increase वाढतो
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 21/ Question ID 231
Which device controls the operations in sequential control systems?
अनुक्रमिक नियंत्रण पद्धतीमध्ये कोणते नियंत्रक घटक ऑपरेशनसाठी वापरतात?
(A) Control transformer कंट्रोल ट्रान्सफॉर्मर
(B) Contactor कॉटॅक्टर
(C) Relays रिले
(D) Timer टायमर

Timer टायमर
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 22  Question ID 192
Which is the main application of SCR? SCR चा मुख्य उपयोग कोणता?
(A) Speed control of motors / मोटरचे वेग नियंत्रण
(B) Multi vibrators मल्टी व्हायब्रेटर
(C) Amplifier अग्प्लिफायर
(D) Oscillators ऑसिलेटर

Speed control of motors / मोटरचे वेग नियंत्रण
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 23 / Question 10 71
Why the D.C series motor field winding is wound with thick wire?
DC सेरीज मोटर चा फिल्डवाइंडिंग करिता जाड वायर का वापरतात?
(A) To regulate field voltage / फिल्ड होल्टेज रेगुलेट्स करण्यासाठी
(B) To maximum inductance / इंडक्टॅन्स जास्तीत जास्त ठेवण्यासाठी
(c ) Tocarry the load current / लोड चा करंट वाहून नेण्यासाठी
(D) To reduce the armature reaction आर्मिचर रिएक्शन परिणाम कमी करण्यासाठी

Tocarry the load current / लोड चा करंट वाहून नेण्यासाठी
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 24 Question ID 83
Which type of test is illustrated ति the armature after rewound?
आकृतीमध्ये घेतली जाणारी आर्मिचर ची कोणती टेस्ट आहे?

(A) Shorted coil test शोतेड कोईल टेस्ट
(B) Grounded coil test ग्राउंड ऑइल टेस्ट
(C) Voltage drop test होल्टेज ड्रॉप टेस्ट
(D) Open coil test ओऔपन कोई ल टेस्ट

(A) Shorted coil test शोतेड कोईल टेस्ट
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 25/ Question ID 240
How the rupturing capacity of circuit breaker is rated? सर्किट ब्रेकरची फुटण्याची क्षमता कशी रेट केली जाते?
(A) MVA
(B) KV
(C) KVAR
(D) KW

(A) MVA
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 26 / Question ID 113
What is effect of A.C induction motor if rotor bar is in open circuit? रोटर बार औपन सर्किट असल्यास AC मोटर चा प्रेरणेवर काय परिणाम होतो
(A) Motor will not start / मोटार सुरू होत नाही
(B) Runs in slow 50660 मोटार कमी स्पीडने फिरते
(C) Over heating of motor / मोटारजास्त गरम होते
(D) Vibration of shaft शाफ्टवर कंपन निर्माण होते

(C) Over heating of motor / मोटारजास्त गरम होते
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 27 / Question ID 99
What is the name of the starter symbol? आकती मधील स्टार्टरच्या चिन्हाचे नाव काय?

(A) Automatic star/delta starter ऑटोमॅटिक डेल्टा स्टार्टर
(B) Auto transformer starter (Correct Alternative) ओटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर
(C) Semi automatic star/delta starter / सेमी ऑटोमॅटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर
(D) D.O.L starter / D.O.L स्टार्टर)

(B) Auto transformer starter (Correct Alternative) ओटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 28 / Question ID 164 Marks: 2.00
Which acts as both inverter and converter? इन्वर्टर व कन्वर्टर म्हणून कोण कार्य करते?
(A) Semi conductor diode सेमीकंडक्टर डायोड
(B) Synchronous converter / सिंक्रोनस कन्वर्टर
(C) Mercury arc rectifier मर्क्युरी आर्क रेक्टिफायर
(D) Metal rectifier मेटल रेक्टिफायर

(B) Synchronous converter / सिंक्रोनस कन्वर्टर
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 29 / Question ID 160 Marks: 2.00
Calculate the voltage regulation in percentage if the load is removed from an alternator, the voltage rises from 480V to 660V.
अल्टरनेटर वरील लोड काढून टाकल्यास त्याचे होल्टेज 480V to 660V V पर्यंत वाढवल्यास अल्टरनेटर चे परसेंटेज होल्टेज रेगुलेशन माहिती करा.
(A) 37.5%
(B) 38.5%
(C) 32.5%
(D) 27.2%

(A) 37.5% (
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 30 / Question ID 77 Marks: 2.00
Which type of 00 motor is used for sudden application of heavy loads? जड लोड च्या अचानक वापरासाठी कोणती मोटर वापरली जाते?
(A) Series motor सिरीज मोटर
(8) Differential compound motor डिफरन्शियल कंपाउंड मोटार
(0) Shunt motor शंटमोटर
(D) Cumulative compound motor / कमिलीटू कंपाउंड मोटर

(D) Cumulative compound motor / कमिलीटू कंपाउंड मोटर  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 31/ Question 10 51 Marks: 2.00
Name the type of DC motor. आकृतीमध्ये दाखवलेल्या मोटारीचे नाव काय?


(A) Shunt motor शंट मोटार
(B) Short shunt compound motor  शॉर्ट शंट कंपाऊंड मोटार
(C) Series motor सिरीज मोटार
(D) Long shunt compound motor लाँगसॅट कंपाऊंड मोटर

(B) Short shunt compound motor  शॉर्ट शंट कंपाऊंड मोटार
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 32/ Question ID 198 Marks: 2.00
What is the use of time-base control switch or knob in the CRO? CRO मध्ये टाइम बेस कंट्रोल स्विच किंवा नॉब चा उपयोग काय?
(A) Select sweep speed / स्वीप स्पीड निवडण्यासाठी
(8) Selectinput voltage range इनपुट वोल्टेज रेंज निवडण्यासाठी
(0) Select input signal voltage इनपुट सिग्नल वोल्टेज निवडण्यासाठी
(D) Select intensity of the beam बिम ची इंटेन्सिटी निवडण्यासाठी

(A) Select sweep speed / स्वीप स्पीड निवडण्यासाठी
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 33 / Question ID 59 Marks: 2.00
What is the temperature value of class ‘F’ insulation?
वर्ग ‘F’ इन्सुललेटेड मटेरियल करिता किती तापमान ची किंमत किंतीअसते?
(A) 155°C
(B) 90°C
(C) 105°C
(D) 120°C

(A) 155°C 
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 34 / Question ID 70 Marks: 2.00
What is the purpose of resistor connected with holding coil in 4 point starter?
फोर पॉईट स्टार्टर मध्ये होल्डिंग कॉइल सोबत रजिस्टरजोडण्याचा उद्देश कोणता?
(A) Protect the coil from short circuit / शॉर्टसर्किट पासून कॉइल चे संरक्षण करणे
(B) Protect the motor from overload / ओव्हरलोड पासून मोटारीचेसंरक्षण करणे
(C) Protect the armature from short circuit आर्मिचर चे शॉर्टसर्किट पासून संरक्षण करणे
(D) Limit current in NVC / T Y सी मधील करंट नियंत्रित करणे

(D) Limit current in NVC / T Y सी मधील करंट नियंत्रित करणे  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 35/ Question ID 47 Marks: 2.00
What is the name of D.C motor? हाच्या दाखवलेल्या मोटर चे नाव काय?


(A) 9.७ cumulative compound motor कगिलेटू कंपाउंड मोटर
(B )D.C shunt motor / शंट मोटर
(C) D.C differential compound motor डिफरन्शियल कंपाऊंड मोटार
(D) D.C series motor सिरीज मोटार

(B )D.C shunt motor / शंट मोटर  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 36 / Question ID 273 Marks: 2.00
Which is the application of automatic stepped voltage stabilizer?
ऑटोमॅटिक स्टेप व्होल्टेज स्टॅबिलायझर चा उपयोग कोणता
(A) Geyser गिझर
(B) Grinder / ग्राईन्डर
(C) Television
(D) Pump motor पंप मोटर

(C) Television  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 37 / Question ID 6 Marks: 2.00
if What is the name of the D.C generator? दाखवलेल्या D.C जनरेटर चे नाव काय?

(A) Series generator सिरीज जनरेटर,
(B) Separately excited generator / सेपरेटली एक्साईटेड जनरेटर (Correct Alternative)
(C) Compound generator कंपाऊंड जनरेटर,
(D) Shunt generator सेंट जनरेटर,

उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 38 / Question 10 225 Marks: 2.00
What is the criteria to select the contactor? कॉन्टॅक्टर निवडण्याचे निकष कोणते?
(A) Supply voltage भाव load / सप्लाय व्होल्टेज व लोड
(8) Type of supply / सप्लायचा प्रकार
(0) Type of load connected जोडलेल्या लोडचा प्रकार
(D) Place of use the contactor कॉन्टॅक्टर वापरण्याची जागा

(A) Supply voltage भाव load / सप्लाय व्होल्टेज व लोड  
उत्तरासाठी क्लिक करा

2) WORKSHOP CALCULATION AND SCIENCE

 

Question No. 1/ Question ID 302 Marks: 2.00
Which is used to reduce the friction in machine parts? यंत्राच्या भागांमध्ये घर्षण कमी करण्यासाठी कशाचा उपयोग केला जातो?
(A) Water पाणी
(B) Lubricants / वंगण
(C) Petrol पेट्रोल
(D) Kerosene केरोसीन

(B) Lubricants / वंगण  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 2/ Question 10 303 Marks: 2.00
What is the value of 14x+3y+25x+2y?
दिलेले समीकरण सोडवा 14x+3y+25x+2y?
(A) 39x + 5y
(B) 44xy
(C) 16x+28y
(D)  17x+27y

(A) 39x + 5y  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 3/ Question ID 310 Marks: 2.00
Which type of stress? कोणत्या प्रकारचा ताण?

(A) Torsional stress टोर्शनल स्ट्रेस
(B) Compressive stress / दाब प्रतिबल (कॉ्प्रेसिव्ह स्ट्रेस)
(C) Shear stress / कर्तन प्रतिबल (शिअर स्ट्रेस)
(D) Tensile stress / ताण प्रतिबल (टेन्साईल स्ट्रेस)

(C) Shear stress / कर्तन प्रतिबल (शिअर स्ट्रेस) 
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 4/ Question ID 312 Marks: 2.00
Which symbol is used to express change in length? लांबीतील बदल व्यक्‍त करण्यासाठी कोणते चिन्ह वापरले जाते?
(A) dI
(B) ।
(C) L
(D) e

(A) dI 
उत्तरासाठी क्लिक करा

 

Question No. 5/ Question ID 318 Marks: 2.00
Which hand book referred by machine engineer? यंत्र अभियंत्याने कोणते पुस्तक संदर्भित केले आहे?
(8) Oxford Dictionary ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी
(B) CRC सीआरसी
(C) Mark standard / मार्क मानक
(D) Parry’s cheorikal पॅरीचे चीओरिकल

(C) Mark standard / मार्क मानक   
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 6 / Question ID 308 Marks: 2.00
What is the value of What is the value of a x a2 x a³ x a4 ? a x a2 x a³ x a4 ची किंमत काय आहे?

B
उत्तरासाठी क्लिक करा

3) ENGINEERING DRAWING

Question No. 1/ Question ID 324 Marks: 2.00
Which is the static machine that increase or decrease the AC voltage? एसी व्होल्टेज वाढवणारे किंवा कमी करणारे स्थिर मशीन कोणते आहे?
(A) Generator जनरेटर
(B) Alternator अल्टरनेटर
(C) Transformer   ट्रान्सफॉर्मर
(D) Induction motor ट्‌ इंडक्शन मोटर

(C) Transformer   ट्रान्सफॉर्मर  
उत्तरासाठी क्लिक करा

No. 2/ Question ID 336 Marks: 2.00
Choose the symbol for main fuse board without switches (P). स्विचशिवाय मुख्य फ्यूज बोर्डसाठी चिन्ह निवडा

(A)

(B)

(C)

(D)

B
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 3 / Question ID 321
Which is the symbol of earth? पृथ्वीचे प्रतीक कोणते?
(A)

(B)

(C)

(D)

C
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 4/ Question ID 323
Which part regulates the heat in automatic iron? स्वयंचलित लोहामध्ये कोणता भाग उष्णता नियंत्रित करतो?
(A) Heating element हीटिंग एलिमेंट
(B) Pressure plate प्रेशर प्लेट
(C) Asbestos sheet एस्बेस्टेस शीट
(D) Thermostatic switch थर्मोस्टॅटिक स्विच

(D) Thermostatic switch थर्मोस्टॅटिक स्विच 
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 5/ Question ID 326
What is the material of line insulator? लाइन इन्सुलेटरची सामग्री काय आहे?
(A) Rubber रबर
(B) Porcelain clay पोर्सिलीन कले
(C) Copper तांबे
(D) Aluminium अल्युमिनियम

(B) Porcelain clay पोर्सिलीन कले 
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 6 / Question ID 327
Identify the wave form. वेव्ह फॉर्म ओळखा.

(A) O Square wave चौरस वेव्ह
(B) O Sine wave / साइन वेव्ह
(C) O Saw-tooth wave साव-टूथ वेव्ह
(D) O Triangle wave त्रिकोण वेव्ह

(B) O Sine wave / साइन वेव्ह 
उत्तरासाठी क्लिक करा

 

4) EMPLOYABILITY SKILLS

Question No. 1/ Question ID 391 Marks: 2.00
Which language is essential to become a Computer professional?

(A) Chinese
(B) Mother tongue
(C) Hindi
(D) English

(D) English 
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 2/ Question ID 517 Marks: 2.00
तुम्हाला तुमच्या आणि तुमच्या व्यवसायाबद्दल लोकांना सोप्या पद्धतीने संबंधित माहिती द्यायची असेल, तर तुम्ही…
(A) write on a piece of paper and give कागदाच्या तुकड्यावर लिहा आणि द्या
(B) give them your business card त्यांना तुमचे व्यवसाय कार्ड द्या
(C) verbally tell पक्षा when they ask जेव्हा ते विचारतात तेव्हा त्यांना तोंडी सांगा
(D) ask them to search on Google / त्यांना गुगल वर शोधण्यास सांगा

(B) give them your business card त्यांना तुमचे व्यवसाय कार्ड द्या  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 3 / Question ID 552 Marks: 2.00
शिक्षा, Prepare, Perform is related to….. योजना, तयारी, कार्यप्रदर्शन याशी संबंधित आहे…
(A) Your personality तुझे व्यक्तिमत्व
(B) Your resume तुमचा रेड्युमे
(C)  Attending interview  मुलाखतीला उपस्थित होतो
(D)  Your work आपले कार्य

(C)  Attending interview  मुलाखतीला उपस्थित होतो
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 4/ Question ID 493 Marks: 2.00
The ability of a computer or machine to mimic the capabilities of the human mind is called…….. मानवी मनाच्या क्षमतेची नक्कल करण्याच्या संगणकाच्या किंवा यंत्राच्या क्षमतेला ……… म्हणतात.
(A) artificial intelligence   कृत्रिम बुद्धिमत्ता
(B) intellect बुद्धी
(C) natural intelligence नेसर्गिक बुद्धिमत्ता
(D) artificial performer कृत्रिम कलाकार

(A) artificial intelligence   कृत्रिम बुद्धिमत्ता  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 5/ Question ID 448 Marks: 2.00
Using words through speaking or writing to share information , thoughts, or ideas is called
communication. माहिती, विचार किंवा कल्पना सामायिक करण्यासाठी बोलणे किंवा लिहून शब्द वापरणे याला संप्रेषण म्हणतात.
(A) verbal / मौखिक
(B) non-verbal गैर-मौखिक
(C) resume रिस्युम
(D) feed back

(A) verbal / मौखिक  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 6 / Question ID 370 Marks: 2.00
Complete the sentence with suitable describing words There are apartments in my
neighbourhood.

(A) beautiful
(B) spacious
(C) expensrive
(D) good

(B) spacious
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 7 / Question ID 578 Marks: 2.00
Linkedin is a platform for Linkedin हे चे व्यासपीठ आहे
(A) matrimony
(B) govt. jobs सरकार नोकऱ्या
(C) real estate रिअल इस्टेट
(D) professional platform / व्यावसायिक व्यासपीठ

(D) professional platform / व्यावसायिक व्यासपीठ  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 8 / Question ID 347 Marks: 2.00
While addressing your boss, you should be…

(A) Impolite
(B) Formal
(C) Expressive
(D) Informal

(B) Formal 
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 9 / Question ID 378 Marks: 2.00
Role models. people to follow them

(A) inspire
(B) instruct
(C) motivate
(D) elevate

(A) inspire  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 10 / Question 10 519 Marks: 2.00
Human resources 816……. मानवी संसाधने आहेत …..
(A) पा customers
तुमचे ग्राहक
(B) Human right activists मानवाधिकार कार्यकर्ते
(C) your staff तुमचा कर्मचारी
(D) your competitors आपले प्रतिस्पर्धी

(C) your staff तुमचा कर्मचारी  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 11/ Question ID 547 Marks: 2.00
The process of learning a completely new skill is called…….. पूर्णपणे नवीन कौशल्य शिकण्याच्या प्रक्रियेला …… म्हणतात.
(A) Skilled worker कुशल कामगार
(B) Reskilling रीस्किलिंग
(C) Semi-skilled अर्ध-कुशल
(D) Upskilling अपस्किलिंग

(B) Reskilling रीस्किलिंग 
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 12/ Question 10 399 Marks: 2.00
Which 006 is a passive voice verb?

(A) Express
(B) Walk
(C) Write
(D) Was written

(D) Was written  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 13 / Question ID 499 Marks: 2.00
Which program will help you to prepare reports, resumes, letters in MS office?
एमएस ऑफिसमध्ये रिपोर्दस, रिझ्युमे, पत्रे तयार करण्यासाठी तुम्हाला कोणता प्रोग्राम मदत करेल?
(8) MS Power point
(B) MS Excel
(C) MS publisher
(D) MS word

(D) MS word  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 14/ Question 10 536 Marks: 2.00
As technology advances, the way we work shall….. ? तंत्रज्ञान जसजसे प्रगत होत जाईल तसतसे आपण ज्या पद्धतीने काम करतो ते…………..?
(A) Remainasitis जसे आहे तसे राहा
(B) Undergo changes बदल करा
(C) Last शेवटचा
(D) Refuse to modernise आधुनिकीकरण करण्यास नकार द्या

(B) Undergo changes बदल करा 
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 15/ Question 10 375 Marks: 2.00
Complete the sentence with suitable describing words
The transportation 10 some rural areas is difficult as the roads are………..

(A) polluted
(B) boring
(C) dry
(D) uneven

(D) uneven  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 16 / Question ID 491 Marks: 2.00
A written description of duties and respon;ibilities to be carried outin a job is called….. नोकरीत पार पाडावयाची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांचे लेखी वर्णन म्हणतात…
(A) Job descriptior कामाचे स्वरूप
(B) Job application / नोकरी अर्ज
C) C V सीवी
(D) Bio-data बायोडेटा

(B) Job application / नोकरी अर्ज  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 17 / Question 10 465 Marks: 2.00
What is_the s_honcut key to create Power Point presentation?
पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन तयार करण्यासाठी शॉर्टकट की काय आहे?
(A) Ctri+V
(8) Ctr+X
(C) Ctr+C
(D) Ctrl+M

(D) Ctrl+M  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 18 / Question ID 487 Marks: 2.00
Alexa, Cortana, Einstein, Google, and Watson are in the category…..? अलेक्सा, कॉर्टाना, आइन्स्टाईन, गुगल, सिरी आणि वॉटसन हे …. .. या वर्गात आहेत.
(A) Translation devices भाषांतर साधने
(8) Musical instruments संगीत वाद्ये
(C) Voice recognition devices आवाज ओळखणारी उपकरणे
(D) Voice recorders व्हॉइस रेकॉर्डर

(C) Voice recognition devices आवाज ओळखणारी उपकरणे
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 19/ Question ID 377 Marks: 2.00
When you meet the instructor inside or outside the ITl, it is….

(A) informal the ITI
(B) formal inside the ITI
(C) always formal
(D) informal outside

(C) always formal  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 20 / Question ID 511 Marks: 2.00
What are 3 important elements to remember while doing a survey? सर्वेक्षण करताना 3 महत्त्वाचे घटक कोणते लक्षात ठेवावेत?
(A) Listen, observe, learn / ऐका, निरीक्षण करा, शिका
(B) Talk, learn, understand बोला, शिका, समजून घ्या
(C) Observe, record learn निरीक्षण करा, शिका रेकॉर्ड करा
(D) Listen, observe, tell ऐका, निरीक्षण करा, सांगा

(A) Listen, observe, learn / ऐका, निरीक्षण करा, शिका  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 21/ Question 568
Taking care of the environment around us is called…………….. ? आपल्या सभोवतालच्या पर्यावरणाची काळजी घेणे याला………….स्वच्छता म्हणतात. ?
(A) organizational संघटनात्मक
(B) personal वेयक्तिक
(C) community समुदाय
(D) society समाज

(C) community समुदाय  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 22 Question 10 446
Which one <is a search engine? कोणते शोध इंजिन आहे?
(A) Google
(B) Facebook
(C) Flicker
(D) Hotmail

(A) Google  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 23 / Question ID 477 Marks: 2.00
hygiene.
स्वच्छता म्हणतात.

Which wireless technology standard used for exchanging data between fixed and mobile devices over short distance? निश्चित आणि मोबाईल उपकरणांमध्ये कमी अंतरावर डेटाची देवाणघेवाण करण्यासाठी कोणते वायरलेस तंत्रज्ञान मानक वापरले जाते?
(A) Router राउटर
(B) CD/DVD सीडी/डीव्हीडी
(C) Pendrive पेन ड्राइव्ह
(D) Bluetooth ब्लूट्ूय

(D) Bluetooth ब्लूट्ूय  
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 24 / Question 10 515
Taking decisions on your own, after carefully thinking about them is the quality of.
नीट विचार करून स्वतःच निर्णय घेणे हा
(A) Grit / ग्र्टि
(B) Independent decision making / स्वतंत्र निर्णय घेणे
(C) Self-awareness / आत्मभान
(D) Self-belief / आत्मविश्‍वास

(B) Independent decision making / स्वतंत्र निर्णय घेणे 
उत्तरासाठी क्लिक करा

Question No. 25/ Question 10 561 Marks: 2.00
POSH mandates safety of ————— and of sexual harassment in the work place.
POSH कामाच्या ठिकाणी सेक्सुवल छळाच्या ————– आणि ची सुरक्षा अनिवार्य करते.
(A) woman, prevent / स्त्री, प्रिवेंट
(8) woman,preventing / स्त्री, प्रिवेंटिंग
(0) women, prevention / महिला प्रिवेंटेशन
(D) woman, prevented / स्त्री, प्रिवेंटेड

(0) women, prevention / महिला प्रिवेंटेशन 
उत्तरासाठी क्लिक करा

पहिल्या वर्षाच्या पेपर साठी इथे क्लिक करा

 

error: Content is protected !!
Index
Scroll to Top