ITI GURUJI

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE TEST SET 02

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
47 votes, 3.6 avg
4312

W/CAL & SCIENCE 2nd YEAR

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR TEST SET 02

कार्यशालेय गणित विषयाची दुसऱ्या वर्षाची  ONLINE  टेस्ट उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. आपण सर्वांनी याचा उपयोग करून घ्यावा. हे प्रश्न फक्त आय टी आय च नाही तर पुढील परीक्षेसाठी सुद्धा उपयुक्त आहेत. त्यामुळे याचा सराव अवश्य करावा.

धन्यवाद

1 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is co-efficient of friction for pulling a load of 400 kg by a force of 40 kg? 40 किलोच्या बलाने 400 किलो भार ओढण्यासाठी घर्षण गुणांक काय आहे?

2 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of a sphere? गोलाच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र काय आहे?

3 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of a solid hemisphere from its base?

4 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of a rectangular body? आयताकृती बॉडी च्या  गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र काय आहे?

5 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the centre of gravity of a right circular cone from its base? उजव्या गोलाकार शंकूच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र त्याच्या पायापासून किती असेल ?

6 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What will be the approximate angle of inclination of an object if the co-efficient of friction m=0.84?

7 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name of the point at which all the weight of the body concentrated?

8 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How much force is required to just slide a 20 kg object lying on a horizontal table if the m is 0.2?  M = 0.2  असल्यास आडव्या टेबलावर पडलेल्या 20 किलो वस्तूला सरकवण्यासाठी किती शक्ती आवश्यक आहे?

9 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Where the centre of gravity of a circle lies? वर्तुळाच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र कोठे आहे?

10 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the work done to move a body of mass 60 kg to a distance of 5 meters, if the coefficient if friction between body and the plane is  0.2?

11 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the force required to move a body of mass 1000 kg if the co-efficient of friction is 0.4
(assume 1kg = 10 N)?घर्षणाचे सह-कार्यक्षम ०.४ असल्यास (१ किलो = 10 N गृहीत धरा) १००० किलो वजनाचे शरीर हलविण्यासाठी कोणती शक्ती आवश्यक आहे?

12 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which way the coolant acts as a lubricant?  कूलंट कोणत्या मार्गाने स्नेहक म्हणून कार्य करतो ?

13 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is weight of an object could be moved by a force of 30 kg if co-efficient of friction is 0.0125? घर्षणाचे गुणांक 0.0125 असल्यास एखाद्या वस्तूचे वजन ३० किलो च्या जोराने  हलवले जाऊ शकते काय ?

14 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the force required to move a 20 kg object with a co-efficient of friction is 0.24?  0.24 घर्षण गुणांक असलेल्या 20 किलो वस्तू हलविण्यासाठी कोणत्या शक्तीची आवश्यकता आहे?

15 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How much force is required to move an object weights 20 kg, if the value of m = 0.24?  जर m = 0.24   मूल्य असेल तर २० किलोग्राम वस्तूचे वजन स्थानांतरित किती बळाची आवश्यकता आहे?

16 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How much force is required to stop a vehicle of mass 1000 kg running on a road with coefficient of friction between the tyres and the road is 0.4 ?    टायर आणि रस्ता यांच्यातील 0.4 घर्षण गुणांक असलेल्या रस्त्यावर चालणाऱ्या 1000 किलो वजनाच्या वाहनाला थांबवण्यासाठी किती फोर्स  आवश्यक आहे?

17 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How much will be the co-efficient of friction for moving a body of mass 80 kg by a force of 40 kg on a horizontal surface? क्षैतिज पृष्ठभागावर 40 किलोच्या बलाने 80 किलो वस्तुमानाचे शरीर हलविण्यासाठी घर्षण गुणांक किती असेल?

18 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name of the instrument used for lubrication? वंगणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या instrument चे नाव काय आहे?

19 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the co-efficient of friction if a force of 30 N is required to move a body of mass 35 kg (Assume 1kg=10N)? ३५ किलो ( 1kg=10N गृहीत धरा ) शरीर हलवण्यासाठी ३० एन च्या शक्तीची आवश्यकता असल्यास घर्षणाचे  गुणांक काय आहे?

20 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the angle of inclination if a weight of 150 kg is in equilibrium and the value of m is 0.5773?  150 किलो वजन समतोल असेल आणि m चे मूल्य 0.5773 असेल तर झुकण्याचा कोन किती आहे?

21 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How much will be the weight of a body which will be moved by a horizontal force of 50 kg against a frictional resistance of 0.25?0.25 च्या घर्षण प्रतिकार विरुद्ध 50 किलो क्षैतिज शक्तीने हलवलेल्या शरीराचे वजन किती असेल?

22 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which state of equilibriumʹs example is A cone resting on its tip? समतोल कोणत्या अवस्थेच्या उदाहरणामध्ये A  शंकू त्याच्या टोकावर विसावला आहे?

23 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How much will be the work done in moving a 10 kg object resing on a horizontal plane through a distance of 10 meter (assume m= 0.15)? आडव्या पातळीवर असलेली  10 किलो वस्तू 10 मीटरच्या अंतराने हलवण्यामध्ये किती कार्य  होईल (m = 0.15 गृहीत धरा)?

24 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which affects the centre of gravity of the object?  ऑब्जेक्टच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या केंद्रावर कोणता परिणाम होतो?

25 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which principle of lubrication can be employed ? वंगणाचे कोणते तत्त्व वापरले जाऊ शकते?

Your score is

The average score is 66%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

3 thoughts on “WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE TEST SET 02”

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 25
  • Total visitors : 504,470
error: Content is protected !!