ITI GURUJI

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE SET 09 (NSQF)

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
2 votes, 3 avg
1235
Created on By ITI GURUJI

W/CAL & SCIENCE 2nd YEAR

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR TEST SET 09

कार्यशालेय गणित विषयाची दुसऱ्या वर्षाची  ONLINE  टेस्ट उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. आपण सर्वांनी याचा उपयोग करून घ्यावा. हे प्रश्न फक्त आय टी आय च नाही तर पुढील परीक्षेसाठी सुद्धा उपयुक्त आहेत. त्यामुळे याचा सराव अवश्य करावा.

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the ratio between the change in dimension to its original dimension of the substance ?  परिमाणातील बदलामध्ये पदार्थाच्या त्याच्या मूळ परिमाणातील गुणोत्तर काय आहे?

2 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of x³+3y²x² if x=3, y=2?

x³+3y²x² if x=3, y=2  ची किंमत काढा ?

3 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of a²+b² if a+b=9 and ab = 20?
a²+b² if a+b=9 and ab = 20 ची किंमत काढा ?

4 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is expanded form of a³- b³?
a³- b³ चे विस्तारित रूप कोणते ?

5 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of 1/aᵐ?

1/aᵐ ची किंमत काढा ?

6 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the maximum percentage of stretch of its original length is allowable for elastic materials?

7 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of x if 11x+4=37?

11x+4=37  असल्यास x चे मूल्य काय आहे?

8 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of x if (x + 2) / 2 = 19?

(x + 2) / 2 = 19 असल्यास x चे मूल्य काय आहे?

9 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the unit of strain?  स्ट्रेन (तणाव ) एकक काय आहे?

10 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the ratio between lateral strain and longitudinal strain? बाजूकडील ताण आणि रेखांशाचा ताण यांच्यातील गुणोत्तर काय आहे ?

11 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is elastic material? ELASTIC  सामग्री कोणती आहे?

12 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of ab if (a+b)²=36 (ab)²=24?

(a+b)²=36 (ab)²=24 असेल तर ab ची किंमत काढा ?

13 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of x, if 3 (2x - 4) = -4x + 28 ?

3 (2x - 4) = -4x + 28 असल्यास x चे मूल्य किती होईल ?

14 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which force acts on rivets ? रिवेट्सवर कोणती शक्ती कार्य करते?

15 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of (6³) / ((-3)³) ?
(6³) / ((-3)³) ची किंमत किती आहे ?

16 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is thermo plastic material ? थर्मो प्लास्टिक सामग्री कोणती आहे?

17 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of am/n?

am/n ची किंमत काढा  ?

18 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of x²-y² if (x+y) = 9, (x - y) = 4?

19 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which symbol is used to express change in length? लांबी मधील  बदल व्यक्त करण्यासाठी कोणते चिन्ह वापरले जाते ?

20 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the expansion of (a+b+c)²?

(a+b+c)² चा विस्तार कसा होईल ?

21 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What are the three consecutive numbers if there sum is 42? जर सलग तीन संख्या  ज्यांची  बेरीज 42 असेल तर सलग तीन संख्या कोणत्या आहेत?

22 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the value of ʹXʹ if x - y = 6 and x + y = 8?
x - y = 6 and x + y = 8  ची किंमत किती होईल ?

23 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which one is the ratio of stress? तणावाचे(स्ट्रेस ) गुणोत्तर कोणते?

24 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the ratio of change in length to original length ? लांबीच्या मूळ लांबीच्या बदलाचे गुणोत्तर काय आहे ?

25 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is the expansion of a³ + b³?

A³ + b³ चा विस्तार कसा होईल ?

Your score is

The average score is 60%

0%

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 67
  • Total visitors : 504,486
error: Content is protected !!