ITI GURUJI

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2ndYEAR TEST SET 01

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
124 votes, 3.4 avg
7469

W/CAL & SCIENCE 2nd YEAR

WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2ndYEAR TEST SET 01

कार्यशालेय गणित विषयाची दुसऱ्या वर्षाची  ONLINE  टेस्ट उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. आपण सर्वांनी याचा उपयोग करून घ्यावा. हे प्रश्न फक्त आय टी आय च नाही तर पुढील परीक्षेसाठी सुद्धा उपयुक्त आहेत. त्यामुळे याचा सराव अवश्य करावा.

धन्यवाद

1 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which lubrication system employs oil holes in the machines?

2 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the formula to find ? co-efficient of friction शोधण्याचे सूत्र काय आहे?

3 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the co-efficient of friction if the angle of friction is q?

4 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which way the coolant acts as a lubricant?  कूलंट कोणत्या मार्गाने स्नेहक म्हणून कार्य करतो ?

5 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is used to reduce the friction in machine parts?  मशीनच्या भागांमध्ये घर्षण कमी करण्यासाठी कोणत्या चा वापर केला जातो?

6 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which of the angle is called angle of friction? कोणत्या कोनाला घर्षणाचा (friction)चा कोन म्हणतात?

7 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is the correct statement? योग्य विधान कोणते आहे?

8 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which one is the three types of lubrication system in general use? सामान्य वापरात तीन प्रकारच्या वंगण प्रणाली कोणत्या ?

9 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What denotes the letter ʹRʹ in the given figure ?   दिलेल्या आकृतीत ʹRʹ अक्षर काय दर्शविते ?

10 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which lubrication system is provided with a ring oiler to splash lub-oil continuously around the parts?  कोणत्या वंगण प्रणालीला रिंग ऑईलर प्रदान केले जाते जे भागांभोवती सतत लुब-ऑईल स्प्लॅश करतात?

11 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name of the lubrication system ? वंगण प्रणालीचे नाव काय आहे ?

12 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is the main purpose of using the lubricant oil in engine moving parts ? इंजिन हलत्या भागांमध्ये वंगणतेल वापरण्याचा मुख्य उद्देश कोणता आहे ?

13 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which symbol is used to denote co-efficient of friction?  घर्षणाचे co-efficient दर्शविण्यासाठी कोणते चिन्ह वापरले जाते?

14 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is depends on the frictional force? घर्षण शक्तीवर कोणते अवलंबून असते?

15 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the purpose of a lubricant ? स्नेहकाचा ( lubricant ) उद्देश काय आहे?

16 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which principle of lubrication can be employed ? वंगणाचे कोणते तत्त्व वापरले जाऊ शकते?

17 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the force required to move a body of mass 1000 kg if the co-efficient of friction is 0.4
(assume 1kg = 10 N)?घर्षणाचे सह-कार्यक्षम ०.४ असल्यास (१ किलो = 10 N गृहीत धरा) १००० किलो वजनाचे शरीर हलविण्यासाठी कोणती शक्ती आवश्यक आहे?

18 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the name of the instrument used for lubrication? वंगणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या instrument चे नाव काय आहे?

19 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

Which is used to reduce the friction in machine parts?  मशीनच्या भागांमध्ये घर्षण कमी करण्यासाठी कोणत्या चा वापर केला जातो?

20 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is weight of an object could be moved by a force of 30 kg if co-efficient of friction is 0.0125? घर्षणाचे गुणांक 0.0125 असल्यास एखाद्या वस्तूचे वजन ३० किलो च्या जोराने  हलवले जाऊ शकते काय ?

21 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What causes the efficiency of a machine by maintaining the lubrication ?  वंगण कायम ठेवून यंत्राची कार्यक्षमता -----------  ?

22 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What is the co-efficient of friction if a force of 30 N is required to move a body of mass 35 kg (Assume 1kg=10N)? ३५ किलो ( 1kg=10N गृहीत धरा ) शरीर हलवण्यासाठी ३० एन च्या शक्तीची आवश्यकता असल्यास घर्षणाचे  गुणांक काय आहे?

23 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

What type of lubricant is used in wick feed lubrication system ?   विक फीड ल्युब्रिकेशन सिस्टममध्ये कोणत्या प्रकारचे स्नेहक वापरले जाते ?

24 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How much force is required to move an object weights 20 kg, if the value of m = 0.24?  जर m = 0.24   मूल्य असेल तर २० किलोग्राम वस्तूचे वजन स्थानांतरित किती बळाची आवश्यकता आहे?

25 / 25

Category: WORKSHOP CALCULATION & SCIENCE 2nd YEAR

How co-efficient of friction is expressed?  को इफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन व्यक्त केले जाते?

Your score is

The average score is 66%

0%

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 83
  • Total visitors : 505,228
error: Content is protected !!