ITI GURUJI

ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 13

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
1212
Created by ITI GURUJI

ENGINEERING DRAWING

ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ MOCK TEST SET 13

ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ   विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट सर्वप्रथम आपल्या या वेबसाइट वर  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. संपूर्ण भारतात आपल्यासाठी  पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि   याचा उपयोग करून घ्यावा.    काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

 

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

These are the angles lying on either side of a line. The angle between 180° and 360°, is called ...........? एका रेषेच्या दोन्ही बाजूला पडलेले हे कोन आहेत. 180° ते 360° दरम्यानच्या कोनाला ............असे म्हणतात?

2 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Thickness of the line should be chosen according to the size and type of the drawing, what is the thickness of the Continuous thin (Straight) with zig-zags ? ड्रॉईंग च्या प्रकारानुसार लाईन्स ची साईझ व थिकनेस निवडावी लागते, Continuous thin (Straight) with zig-zags लाईन ची थिकनेस किती आहे ?

3 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

What type of line is this ? हि कोणत्या प्रकारची लाईन आहे ?

4 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

the angle which is more than 180° is called ? जो कोन 180° पेक्षा जास्त आहे त्याला म्हणतात?

5 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Thickness of the line should be chosen according to the size and type of the drawing, what is the thickness of the Chain thin line? ड्रॉईंग च्या प्रकारानुसार लाईन्स ची साईझ व थिकनेस निवडावी लागते, Chain thin लाईन ची थिकनेस किती आहे ?

6 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Thickness of the line should be chosen according to the size and type of the drawing, what is the thickness of the Continuous thin (straight) ? ड्रॉईंग च्या प्रकारानुसार लाईन्स ची साईझ व थिकनेस निवडावी लागते, या Continuous thin (straight) लाईन ची थिकनेस (जाडी ) किती आहे ?

7 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Thickness of the line should be chosen according to the size and type of the drawing, what is the thickness of the Chain thick line ? ड्रॉईंग च्या प्रकारानुसार लाईन्स ची साईझ व थिकनेस निवडावी लागते, Chain thick लाईन ची थिकनेस किती आहे ?

8 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Chain lines are used for drawing ....................? रेखांकनासाठी साखळी रेषा वापरल्या जातात....................?

9 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

In triangle, The sum of the three angles always equals to …........? त्रिकोणात, तीन कोनांची बेरीज नेहमीच ............च्या बरोबरीची असते?

10 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

What type of line is this ? हि कोणत्या प्रकारची लाईन आहे ?

11 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Thickness of the line should be chosen according to the size and type of the drawing, what is the thickness of the Continuous thin free hand ? ड्रॉईंग च्या प्रकारानुसार लाईन्स ची साईझ व थिकनेस निवडावी लागते, या Continuous thin free hand लाईन ची थिकनेस किती आहे ?

12 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

What type of line is this ? हि कोणत्या प्रकारची लाईन आहे ?

13 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

If an angle which is less than ........... is called an acute angle.? जर एक कोन जो पेक्षा कमी असेल तर ............ याला acute angle म्हणतात.?

14 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

What type of line is this ? हि कोणत्या प्रकारची लाईन आहे ?

15 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Thickness of the line should be chosen according to the size and type of the drawing, what is the thickness of the Dashed thick line ? ड्रॉईंग च्या प्रकारानुसार लाईन्स ची साईझ व थिकनेस निवडावी लागते, Dashed thick लाईन ची थिकनेस किती आहे ?

16 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Thickness of the line should be chosen according to the size and type of the drawing, what is the thickness of the Continuous thick line ड्रॉईंग च्या प्रकारानुसार लाईन्स ची साईझ व थिकनेस निवडावी लागते, या Continuous thick लाईन ची थिकनेस किती आहे ?

17 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

angle between 90° and 180° is called ...........? 90° ते 180° दरम्यानच्या कोनाला ............असे म्हणतात?

18 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

the angle which reffering 180° , is called ...........?

19 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Continuous thick line (A type) is used for drawing visible outlines (A1) and visible edges (A2). These lines are also called as object lines. True or false ? Continuous thick line (A type) ह्या लाईन्स आउट लाईन व कडा दाखवण्यासाठी वापरतात. यांना ऑब्जेक्ट लाईन सुद्धा म्हणतात. चूक कि बरोबर ?

20 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Thickness of the line should be chosen according to the size and type of the drawing, what is the thickness of the Dashed thin line ? ड्रॉईंग च्या प्रकारानुसार लाईन्स ची साईझ व थिकनेस निवडावी लागते, Dashed thin लाईन ची थिकनेस किती आहे ?

21 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Thickness of the line should be chosen according to the size and type of the drawing, what is the thickness of the Chain thin, thick at ends & changes of direction line ? ड्रॉईंग च्या प्रकारानुसार लाईन्स ची साईझ व थिकनेस निवडावी लागते, Chain thin, thick at ends & changes of direction लाईन ची थिकनेस किती आहे ?

22 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Thickness of the line should be chosen according to the size and type of the drawing, what is the thickness of the Chain thin double- dashed line? ड्रॉईंग च्या प्रकारानुसार लाईन्स ची साईझ व थिकनेस निवडावी लागते, Chain thin double- dashed लाईन ची थिकनेस किती आहे ?

23 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

When the sum of the two angles is equal to 90° is called…..........? जेव्हा दोन कोनांची बेरीज 90° इतकी असते तेव्हा त्याला म्हणतात............?

24 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

When the sum of the two adjacent angles is equal to 180° is called …..............? जेव्हा दोन लगतच्या कोनांची बेरीज १८०° इतकी असते, तेव्हा त्याला ..................असे म्हणतात?

25 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Angle between a reference line and a perpendicular line is called ..........? संदर्भ रेषा आणि लंबवर्तुळाकार रेषा यांच्यामधील कोनाला............ म्हणतात. ?

Your score is

The average score is 44%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

2 thoughts on “ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 13”

Comments are closed.

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 20
  • Total visitors : 504,465
error: Content is protected !!