ITI GURUJI

ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 07

Facebook
WhatsApp
Telegram

0%
2281
Created by ITI GURUJI

ENGINEERING DRAWING

ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ MOCK TEST SET 07

ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ   विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट सर्वप्रथम आपल्या या वेबसाइट वर  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. संपूर्ण भारतात आपल्यासाठी  पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि   याचा उपयोग करून घ्यावा.    काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

 

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Which type of rivet is shown 'N' below ?

कोणत्या प्रकारचे रिव्हेट खाली 'N'  ने  दर्शविले आहे?

 

2 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

A chamfer of 3mm thick and angle 45˚ inclination is dimensioned as _____?

3 मिमी जाड आणि 45˚ झुकाव असलेल्या चंम्फेर चे   dimension _____ असे केले जाते?

3 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

What does dimensioning of a circle depend upon?
वर्तुळाचे dimensioning कशावर अवलंबून असते?

4 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

(FREE HAND SKECHES )

CHOOSE THE CORRECT ANSWER ?

योग्य उत्तर निवडा ?

SCRIBER ?

5 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Which type of rivet is shown 'C' below ?

कोणत्या प्रकारचे रिव्हेट खाली 'C'  ने  दर्शविले आहे?

6 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

(FREE HAND SKECHES )

CHOOSE THE CORRECT ANSWER ?

योग्य उत्तर निवडा ?

OUT SIDE CALIPER ?

7 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Which type of rivet is shown 'Y' below ?

कोणत्या प्रकारचे रिव्हेट खाली 'Y'  ने  दर्शविले आहे?

 

8 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

(FREE HAND SKECHES )

CHOOSE THE CORRECT ANSWER ?

योग्य उत्तर निवडा ?

INSIDE CALIPER ?

9 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

While dimensioning a cylinder in the view where the true shape of the cylinder is not visible, which symbol is used to denote that it is a cylinder?

सिलिंडरचा खरा आकार दिसत नसलेल्या view मध्ये  सिलेंडरचे dimensioning करताना, तो सिलिंडर आहे हे दर्शविण्यासाठी कोणते चिन्ह वापरले जाते?

10 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Which type of rivet is shown ' A' below ?

कोणत्या प्रकारचे रिव्हेट खाली 'A'  ने  दर्शविले आहे?

11 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

what type of prism is this ?

हे कोणत्या प्रकारचे प्रिझम आहे?

12 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

While dimensioning, where should the large dimensions be placed?

जी dimensions मोठी  आहेत ती _______ ठेवायची आहेत?

13 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Which type of rivet is shown 'B' below ?

कोणत्या प्रकारचे रिव्हेट खाली 'B'  ने  दर्शविले आहे?

14 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

The dimensions which are smaller are to be placed _______?

जी dimensions लहान आहेत ती _______ ठेवायची आहेत?

15 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

........................ are polyhedron solids having a base surface whose shape may be triangular, square or polygon and as many slant triangular faces as there are sides in the base.

................... हे बेस पृष्ठभाग असलेले पॉलिहेड्रॉन घन पदार्थ आहेत ज्यांचा आकार त्रिकोणी, चौकोनी किंवा बहुभुज असू शकतो आणि पायाच्या बाजूंइतके तिरके त्रिकोणी face असू शकतात.

16 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Extension lines should start from which part of the drawing?

drawing च्या कोणत्या भागापासून विस्तार (एक्स्टेन्शन ) रेषा सुरू व्हायला हव्यात?

17 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

As far as possible, dimension should be given to which of the following lines?
शक्यतोवर, खालीलपैकी कोणत्या लाईन्स ला  डायमेन्शन  दिले पाहिजेत?

18 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Which type of rivet is shown 'Z' below ?

कोणत्या प्रकारचे रिव्हेट खाली 'Z'  ने  दर्शविले आहे?

 

19 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Dimension lines should not intersect each other as far as possible.?

Dimension lines  एकमेकांना शक्यतो छेदू नयेत.?

20 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Which type of rivet is shown ' D' below ?

कोणत्या प्रकारचे रिव्हेट खाली 'D'  ने  दर्शविले आहे?

21 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

When a right angled triangle revolves about one of its side forming the right angle, a -------------- is generated.  ?

जेव्हा काटकोन त्रिकोण त्याच्या एका बाजूभोवती फिरतो आणि काटकोन बनतो तेव्हा एक ---------------- तयार होतो.  ?

22 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Which type of rivet is shown  'X'  below ?

कोणत्या प्रकारचे रिव्हेट खाली 'X'  ने  दर्शविले आहे?

 

23 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Different units of measurement can be used in dimensioning a view.

मापनाची वेगवेगळी एकके एखाद्या view चे डायमेन्शन  करण्यासाठी वापरली जाऊ शकतात.?

24 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

(FREE HAND SKECHES )

CHOOSE THE CORRECT ANSWER ?

योग्य उत्तर निवडा ?

DIVIDER ?

25 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

state the name of the figure shown below ?

खाली दाखवलेल्या आकृतीचे नाव सांगा?

Your score is

The average score is 53%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

1 thought on “ITI ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 07”

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 8
  • Total visitors : 503,565
error: Content is protected !!