ITI GURUJI

ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 04

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
3269
Created by ITI GURUJI

ENGINEERING DRAWING

ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 04

ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ   विषयाची पहिल्या  वर्षाची  ONLINE  टेस्ट सर्वप्रथम आपल्या या वेबसाइट वर  उपलब्ध करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. संपूर्ण भारतात आपल्यासाठी  पहिल्या वर्षाचे या विषयाचे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरे सर्वच प्रशिक्षणार्थी यांना खूपच उपयोगी आणि महत्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि   याचा उपयोग करून घ्यावा.    काही प्रश्नाविषयी, उत्तरा विषयी शंका असेल, अडचण असेल, दुरुस्ती असेल तर कॉमेंट करून नक्की कळवा.

 

धन्यवाद.....!

SHRI. MAHAJAN M.S.

GOVT ITI LATUR 

1 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

State the name of part shows by 'B' in the given figure ?

दिलेल्या आकृतीत 'B' ने दाखवलेल्या भागाचे नाव सांगा?

2 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are various types of free hand drawing we draw, What is the following figure?

खालील आकृती कशाची आहे ते सांगा ?

3 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are various types of free hand drawing we draw, What is the following figure?

खालील आकृती कशाची आहे ते सांगा ?

4 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

state the method of ellips shown in figure ?

आकृतीमध्ये दर्शविलेल्या लंबवृत्ताची(ellipse) पद्धत सांगा?

5 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Polygons are known by the number of sides,  Which plane figure is Decagon?

बहुभुज हे बाजूंच्या संख्येने ओळखले जातात,  कोणती आकृती Decagon(दशभुज) आहे?

6 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

SP: 46 (2003) recommends the borders of _______ mm width for the sheet sizes A0 and A1, and _______ mm for the sizes A2, A3, A4 and A5 ?

SP: 46 (2003) ने शीटच्या A0 आणि A1 आकारांसाठी _______ मिमी रुंदीच्या  आणि --------------मिमी रुंदीच्या सीमा  A2, A3, A4 आणि A5? निश्चित केल्या आहेत .?

7 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

State the name of the bolt shows  in the given figure ?

दिलेल्या आकृतीत दाखवलेल्या बोल्टचे नाव सांगा?

8 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Which of the following drawing tool is used to transfer dimensions when there is a repetition of the dimensions? 
जेव्हा dimensions परत परत  वापरले जातात , तेव्हा dimensions ट्रान्सफर करण्यासाठी खालीलपैकी कोणते ड्रॉइंग टूल वापरले जाते?

9 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

State the name of part shows by 'A' in the given figure ?

दिलेल्या आकृतीत 'A' ने दाखवलेल्या भागाचे नाव सांगा?

10 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Polygons are known by the number of sides,  Which plane figure is Duodecagon ?

बहुभुज हे बाजूंच्या संख्येने ओळखले जातात,  कोणती आकृती Duodecagon(बारा बाजू )  आहे?

11 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are different types of methods for draw ellipse,What ELEMENT is shows by arrow 'A' in the figure ?

लंबवर्तुळ काढण्यासाठी विविध प्रकारच्या पद्धती आहेत, आकृतीमध्ये  बाण 'A' ने कोणता घटक दर्शविला आहे?

12 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

State the name of part shows by 'C' in the given figure ?

दिलेल्या आकृतीत 'C' ने दाखवलेल्या भागाचे नाव सांगा?

13 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Which is the instrument used to draw parallel lines fast?

समांतर रेषा जलद काढण्यासाठी कोणते साधन वापरले जाते?

14 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

state the method of ellips shown in figure ?

आकृतीमध्ये दर्शविलेल्या लंबवृत्ताची(ellipse) पद्धत सांगा?

15 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

Which of the following grades of leads is the hardest? 

लीड्सचा खालीलपैकी कोणता ग्रेड सर्वात कठीण आहे?

16 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are various types of free hand drawing we draw, What is the following figure?

खालील आकृती कशाची आहे ते सांगा ?

17 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

State the name of part shows by 'X' in the given figure ?

दिलेल्या आकृतीत 'X' ने दाखवलेल्या भागाचे नाव सांगा?

18 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are different types of methods for draw Polygons,What is the method of drawing a Polygons shown in the figure,

बहुभुज काढण्याच्या विविध पद्धती आहेत आकृती मध्ये दाखवलेली  बहुभुज रेखाटण्याची कोणती पद्धत आहे ?

19 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

For marking angles, which of the following drawing tool is used?

ANGLE चिन्हांकित करण्यासाठी खालीलपैकी कोणते ड्रॉइंग टूल वापरले जाते?

20 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

The number of folding methods for folding of various sizes of drawing sheets is __________?

विविध आकारांच्या ड्रॉईंग शीट फोल्ड करण्यासाठी फोल्डिंग पद्धतींची संख्या ______________ आहे?

21 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are different types of methods for draw Polygons,What is the method of drawing a Polygons shown in the figure,

बहुभुज काढण्याच्या विविध पद्धती आहेत आकृती मध्ये दाखवलेली  बहुभुज रेखाटण्याची कोणती पद्धत आहे ?

22 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

There are different types of methods for draw Polygons,What is the method of drawing a Polygons shown in the figure,

बहुभुज काढण्याच्या विविध पद्धती आहेत आकृती मध्ये दाखवलेली  बहुभुज रेखाटण्याची कोणती पद्धत आहे ?

23 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

The preferred size of the drawing sheets is recommended by the ______

ड्रॉईंग शीटच्या  आकाराला  मान्यता  ______ ने दिली आहे ?

24 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

state the method of ellips shown in figure ?

आकृतीमध्ये दर्शविलेल्या लंबवृत्ताची(ellipse) पद्धत सांगा?

25 / 25

Category: ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ

The size of the title block is ________ mm x ________ mm.?

टायटल ब्लॉकचा आकार ________ मिमी x ________ मिमी आहे.?

Your score is

The average score is 54%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

5 thoughts on “ENGINEERING DRAWING 1st YEAR MCQ SET 04”

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 14
  • Total visitors : 504,460
error: Content is protected !!