ITI GURUJI

EMPLOYABILITY SKILL NEW NIMI MCQ 2023 MOCK TEST 09

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
692

चांगल्या सरावासाठी सर्व प्रश्न व सर्व टेस्ट सोडवा.

अजून टेस्ट्स आहेत. सोडवल्या तर नक्कीच सोपे होईल.


Created on By ITI GURUJI

EMPLOYABILITY SKILL NEW NIMI MCQ BANK 2023

EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ Bank -2023 TEST 09

एम्प्लोयाबिलीटी  स्कील विषयची mock टेस्ट निमी (NIMI) च्या लेटेस्ट 2023 च्या MCQ बँक नुसार तयार केली आहे. यामध्ये सर्व प्रश्न हे मराठी व इंग्रजी दोन्ही भाषेत सोबत दिले आहेत, त्यामुळे इंग्रजी प्रश्न दोन्ही समजण्यास सोपे जाईल.  एकूण 575  प्रश्न असून त्याचे एकूण 12 सेट्स असतील. सर्वच प्रश्न महत्वाचे असल्याने सर्व टेस्टचा सराव करा.

धन्यवाद .......!

shri. महाजन एम. एस.

(शिल्प निदेशक टर्नर )

ITI Latur.

1 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Dislikes are things towards which we have ................/ नापसंती या गोष्टी आहेत ज्यांच्याकडे आपण असतो.

2 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

We have to................for instructions in classroom

3 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The most effective way to get information is by / माहिती मिळवण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे

4 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Things or activities that we enjoy are................ /

5 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Smith! Would you like playing cricket or football this evening? If Smith likes to play both how will he answer?................playing any of them

6 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Action words are also called ................ / क्रिया शब्द देखील म्हणतात.

7 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Choose the correct sentence. / योग्य वाक्य निवडा.

8 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The                  is what or whom a sentence is about. / द वाक्य काय किंवा कोणाबद्दल आहे.

9 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The correct order for a sentence is ................ / वाक्याचा योग्य क्रम आहे

10 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Describing words add more information to the................ /

11 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Every complete sentence has       . / प्रत्येक पूर्ण वाक्य आहे.

12 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The beginning of a sentence should start with................ letter / वाक्याची सुरुवात ..........लेटर याने व्हायला हवी

13 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

"Wow! The flowers in the park are beautiful. This is a................ sentence. " / "व्वा! उद्यानातील फुले सुंदर आहेत. ही .........वाक्य आहेत "

14 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Sita wanted to ask Nina about her summer plan. Choose the correct answer. / सीतेला नीनाला तिच्या उन्हाळ्याच्या प्लॅनबद्दल विचारायचे होते. योग्य उत्तर निवडा.

15 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Comma is used to show a ................ within the sentence. / वाक्यात ..............दर्शविण्यासाठी स्वल्पविराम वापरला जातो.

16 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

A declarative sentence tells us some information or explanation. It ends with................/ एक घोषणात्मक वाक्य आम्हाला काही माहिती किंवा स्पष्टीकरण सांगते. ........ने संपते

17 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Naveen is fond of dogs, but Sheetal hates dogs. In this sentence who likes dogs? / नवीनला कुत्र्यांची आवड आहे, पण शीतलला कुत्र्यांचा तिरस्कार आहे. या वाक्यात कुत्रे कोणाला आवडतात?

18 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Kim fell from her bike yesterday. The action in the sentence is in ................ tense. / किम काल तिच्या दुचाकीवरून पडली. वाक्यातील क्रिया.......... काळामध्ये मध्ये आहे .

19 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

People can hear the emotions and see our facial expression when we ................/ लोक भावना ऐकू शकतात आणि आपल्या चेहऱ्यावरील हावभाव पाहू शकतात जेव्हा आपण.

20 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Ramesh is working in Chennai. ................ likes the office environment. /

21 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Symbols gives us information through ................/ चिन्हे आपल्याला............ द्वारे माहिती देतात.

22 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

"The sea is blue". In this sentence ................ is an adjective. / "समुद्र निळा आहे". या वाक्यात .......... विशेषण आहे.

23 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The punctuation in a sentence makes the meaning................ to understand. / वाक्यातील विरामचिन्हांचा अर्थ होतो .........समजून घेणे.

24 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Listening is important to................ the information given. / ...........दिलेली माहिती ऐकणे महत्वाचे आहे .

25 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

A poster presents information by using / पोस्टर वापरून माहिती सादर करते

26 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Sudha said " I feel that these lights are too bright. " What is she communicating? / सुधा म्हणाली "मला वाटते की हे दिवे खूप तेजस्वी आहेत." ती काय संवाद साधत आहे?

27 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

I adore' phrase is used to express................ of something. / I adore' हा वाक्प्रचार व्यक्त करण्यासाठी वापरला जातोकाहीतरी.

28 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Effective communication is to both ................/ प्रभावी संवाद म्हणजे दोघांशी............

29 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The pronoun "I" is used for ................ / "मी" साठी ..........सर्वनाम वापरले जाते.

30 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Emotions can be expressed through your ................/ तुमच्या भावना ........द्वारे व्यक्त करता येतात.

31 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Sentences are................ / वाक्ये आहेत

32 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Teacher Meena advised her students to write down 2 or 3 sentences when she explains the lesson. How does it help the students? / शिक्षिका मीना यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना धडा समजावून सांगताना 2 किंवा 3 वाक्ये लिहून ठेवण्याचा सल्ला दिला. याचा विद्यार्थ्यांना कसा फायदा होतो?

33 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

"It is going to be a sunny day tomorrow". The action in this sentence is in  ................ tense. / "उद्या एक सनी दिवस असणार आहे". या वाक्यातील क्रिया .......... काळामध्ये मध्ये आहे .

34 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Yash bought a bag which had recycle symbol. What should he do when the bag is old? / यशने रिसायकल सिम्बॉल असलेली बॅग खरेदी केली. बॅग जुनी झाल्यावर त्याने काय करावे?

35 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

""Arjun filled water into a large pot". In this sentence the describing word is ................  / ""अर्जुनने एका मोठ्या भांड्यात पाणी भरले" या वाक्यात वर्णन करणारा शब्द आहे

36 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

They' is used when we want to refer to................. /

37 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Verbs tell the action of the ................ / क्रियापदे ...........ची क्रिया सांगतात.

38 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The police were questioning about his crime. What type of sentence is it? / त्याच्या गुन्ह्याबाबत पोलीस चौकशी करत होते. हे कोणत्या प्रकारचे वाक्य आहे?

39 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

It is a................  knife. Fill in the correct adjective. / हा .......चाकू आहे ,योग्य विशेषण भरा.

40 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Radha has learnt how to write a sentence. Which is the subject in this sentence? / राधाने वाक्य कसे लिहायचे ते शिकले आहे. या वाक्यातील विषय कोणता?

41 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

How should Tom tell other that he prefers teacher John is better than Jack? ................ teacher John is a better teacher than teacher Jack. / टॉमने इतरांना कसे सांगावे की तो शिक्षक जॉनला जॅकपेक्षा चांगला पसंत करतो? शिक्षक जॉन हा शिक्षक जॅकपेक्षा चांगला शिक्षक आहे.

42 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Adjectives are ................words.

43 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

         contact with the people we are speaking help us to communicate confidently. / आम्ही बोलत असलेल्या लोकांशी संपर्क आम्हाला आत्मविश्वासाने संवाद साधण्यास मदत करतो.

44 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

"Add comma wherever it is necessary. After the meeting we will go out." / "आवश्यक असेल तिथे स्वल्पविराम जोडा.

45 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

An exclamatory sentence ends with the ................ / उद्गारवाचक वाक्य ने समाप्त होते

46 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Raj was driving towards Mysore. On the way he found few arrows marked next to Mysore on the board. What does it suggest ? / राज म्हैसूरच्या दिशेने गाडी चालवत होता. वाटेत त्याला फळ्यावर म्हैसूरच्या शेजारी काही बाण दिसले. ते काय सुचवते ?

47 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Arun travels to school by bus. The action word in the sentence is ........

48 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Pronouns (ex: he, she, her) can be used in the place of ............... / सर्वनाम (उदा: तो, ती, तिचे) ..........च्या जागी वापरले जाऊ शकतात.

49 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Rahul spends 30 minutes everyday watching news. He writes down few sentences about what is said. What is he trying to do? / राहुल दररोज ३० मिनिटे बातम्या पाहण्यात घालवतात. जे काही सांगितले आहे त्याबद्दल तो काही वाक्ये लिहितो. तो काय करू पाहत आहे?

50 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Sita and I are friends................ stays in Gandhi Bazar. / सीता आणि मी मित्र आहोत. ........गांधी बाजारमध्ये राहते .

Your score is

The average score is 62%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 10
  • Total visitors : 503,567
error: Content is protected !!