ITI GURUJI

EMPLOYABILITY SKILL NEW NIMI MCQ 2023 MOCK TEST 04

Facebook
WhatsApp
Telegram
0%
610

चांगल्या सरावासाठी सर्व प्रश्न व सर्व टेस्ट सोडवा.

अजून टेस्ट्स आहेत. सोडवल्या तर नक्कीच सोपे होईल.


Created on By ITI GURUJI

EMPLOYABILITY SKILL NEW NIMI MCQ BANK 2023

EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ Bank -2023 TEST 04

एम्प्लोयाबिलीटी  स्कील विषयची mock टेस्ट निमी (NIMI) च्या लेटेस्ट 2023 च्या MCQ बँक नुसार तयार केली आहे. यामध्ये सर्व प्रश्न हे मराठी व इंग्रजी दोन्ही भाषेत सोबत दिले आहेत, त्यामुळे इंग्रजी प्रश्न दोन्ही समजण्यास सोपे जाईल.  एकूण 575  प्रश्न असून त्याचे एकूण 12  सेट्स असतील. सर्वच प्रश्न महत्वाचे असल्याने सर्व टेस्टचा सराव करा.

धन्यवाद .......!

shri. महाजन एम. एस.

(शिल्प निदेशक टर्नर )

ITI Latur.

1 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Customers like a product or service because of
------------------ / ------------------ मुळे ग्राहकांना एखादे उत्पादन किंवा सेवा आवडते

2 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Vidya is single-handedly selling homemade pickles to her neighbors. Who is Vidya? / विद्या एकट्याने तिच्या शेजाऱ्यांना घरी बनवलेले लोणचे विकते. विद्या कोण आहे?

3 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

"Pawan provides AC repair services at a fixed fee. He has a contract with a local AC store - The store refers him to customers who need to repair their AC Who is Pawan?" / "पवन ठराविक शुल्कात एसी दुरुस्ती सेवा पुरवतो. त्याचा स्थानिक एसी स्टोअरशी करार आहे - स्टोअर त्याला अशा ग्राहकांकडे पाठवते ज्यांना त्यांचा एसी दुरुस्त करायचा आहे.पवन कोण आहे?"

4 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Unique Selling Proposition or USP of a business plan refers to.........../ युनिक सेलिंग प्रपोझिशन किंवा व्यवसाय योजनेचा यूएसपी संदर्भित करतो

5 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Money borrowed from bank or a person is........... / बँकेकडून किंवा एखाद्या व्यक्तीकडून घेतलेले पैसे म्हणजे .........

6 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

An Entrepreneur can help the society by --------/ एक उद्योजक समाजाला -------- द्वारे मदत करू शकतो.

7 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Online portal set up by the government to make any government related complaints is.........../ कोणत्याही सरकारी तक्रारी करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेले ऑनलाइन पोर्टल आहे.

8 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Priya's mother had to undergo an expensive surgery. She was able to pay for it through her........... / प्रियाच्या आईला महागडी शस्त्रक्रिया करावी लागली. ती तिच्यामार्फत पैसे देऊ शकली.

9 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Low Investment business plan means ........... / कमी गुंतवणूक व्यवसाय योजना म्हणजे

10 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

How does Market Scan help a business? / मार्केट स्कॅन व्यवसायाला कशी मदत करते?

11 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Roopa wants to start a new business. But she is not sure which product she should choose to
start her business. What will be her basic research to finalize her product? / रूपाला नवीन व्यवसाय सुरू करायचा आहे. पण तिने कोणते उत्पादन निवडावे याची तिला खात्री नाहीतिचा व्यवसाय सुरू करा. तिचे उत्पादन अंतिम करण्यासाठी तिचे मूलभूत संशोधन काय असेल?

12 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

...........part of a business plan has details of money retated details of the whole business. / व्यवसाय योजनेच्या एका भागामध्ये संपूर्ण व्यवसायाचे पैसे परत केलेले तपशील असतात.

13 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Paul just got hired and received his employment letter. He is supposed to read it carefully and sign as it is a........... / पॉल नुकताच कामावर आला आणि त्याचे रोजगार पत्र मिळाले. त्याने ते नीट वाचावे आणि जसे आहे तशी सही करावी.

14 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

RTI means / आरटीआय म्हणजे

15 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Geetha wants to start a tailoring shop (boutique). Her trainer asked her to do a Market Scan. Geetha should do the Market Scan in                           . / गीताला टेलरिंग शॉप (बुटीक) सुरू करायचे आहे. तिच्या ट्रेनरने तिला मार्केट स्कॅन करायला सांगितले. गीताने मार्केट स्कॅन............मध्ये करावे.

16 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Sudha just delivered a baby. For how can she take a maternity leave entitled to her as an employee? / सुधाने नुकतेच बाळाला जन्म दिला. कारण ती एक कर्मचारी म्हणून तिला हक्क असलेली प्रसूती रजा कशी घेऊ शकते?

17 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

What is the most important skill needed for a successful Entreprenuer? / यशस्वी उद्योजकासाठी सर्वात महत्त्वाचे कौशल्य कोणते आहे?

18 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

An Entrepreneur runs a business mainly to -----
---- / एक उद्योजक हा व्यवसाय मुख्यतः ----- साठी चालवतो----

19 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Select the example of a product from the options. / पर्यायांमधून उत्पादनाचे उदाहरण निवडा.

20 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Product is an object that can be------------ / उत्पादन ही एक वस्तू आहे जी ------------ असू शकते

21 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

An Entrepreneur needs to maintain good --------
------ with his customers / उद्योजकाला त्याच्या ग्राहकांसह चांगले राखणे आवश्यक आहे --------------

22 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Pratibha wants to start a Biriyani Hotel. What will she need first? / प्रतिभाला बिर्याणी हॉटेल सुरू करायचे आहे. तिला प्रथम काय लागेल?

23 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

What are the qualities of an entrepreneur that a self-employed person also needs to have? / स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तीमध्ये उद्योजकाचे कोणते गुण असणे आवश्यक आहे?

24 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Shaheen wants good cooks to work in her hotel. What is a proper way to hire them? / शाहीनला तिच्या हॉटेलमध्ये काम करण्यासाठी चांगले स्वयंपाकी हवे आहेत. त्यांना कामावर ठेवण्याचा योग्य मार्ग कोणता आहे?

25 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

A good business idea for a young or new entrepreneur should be sustainable. This means / तरुण किंवा नवउद्योजकासाठी चांगली व्यवसाय कल्पना शाश्वत असावी. याचा अर्थ

26 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Customer’s needs can be understood through ---
------------- / ग्राहकांच्या गरजा याद्वारे समजू शकतात

27 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Market Scan can be conducted to find out ------
---------- / ---------------- हे जाणून घेण्यासाठी मार्केट स्कॅन केले जाऊ शकते

28 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Qualities of a strong entrepreneur are --------- / सशक्त उद्योजकाचे गुण --------- असतात.

29 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Sharvan serves as a delivery agent delivering tomatoes from a farmer to a company that makes tomato sauce. What is Sharvan's job? / शरवण हा डिलिव्हरी एजंट म्हणून शेतकऱ्याकडून टोमॅटोची चटणी बनवणाऱ्या कंपनीला टोमॅटो पोहोचवतो. शरवणचं काम काय?

30 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Raju wants to start a Textile shop, which of the following is the first step? / राजूला कापडाचे दुकान सुरू करायचे आहे, खालीलपैकी पहिले पाऊल कोणते आहे?

31 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Shilpa wants to start a soap-making company. What kind of questions should she NOT ask her customers? / शिल्पाला साबण बनवणारी कंपनी सुरू करायची आहे. तिने तिच्या ग्राहकांना कोणते प्रश्न विचारू नयेत?

32 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Knowledge and awareness of laws is called.........../ कायद्याचे ज्ञान आणि जागरूकता म्हणतात

33 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Lakshmi plans to start a beauty parlor. What kind of information should she NOT collect in the Market Scan? / लक्ष्मीने ब्युटी पार्लर सुरू करण्याचा विचार केला आहे. मार्केट स्कॅनमध्ये तिने कोणत्या प्रकारची माहिती गोळा करू नये?

34 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

What are the duties of an entreprenuer? / उद्योजकाची कर्तव्ये काय आहेत?

35 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Rita wants to complete her higher education from a good university. Which loan should she apply for? / रिटाला तिचे उच्च शिक्षण चांगल्या विद्यापीठातून पूर्ण करायचे आहे. तिने कोणत्या कर्जासाठी अर्ज करावा?

36 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

How can we understand what customers want? / ग्राहकांना काय हवे आहे हे आम्ही कसे समजू शकतो?

37 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

What is Self - Employment? / स्वयंरोजगार म्हणजे काय?

38 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

What is Entrepreneurship? / उद्योजकता म्हणजे काय?

39 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The business idea should ............ / व्यवसायाची कल्पना असावी --

40 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Select the example of a service from the options. / पर्यायांमधून सेवेचे उदाहरण निवडा.

41 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

           is not a part of a good business plan / चांगल्या व्यवसाय योजनेचा भाग नाही

42 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Market scan covers----------------- / मार्केट स्कॅन कव्हर

43 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

A ...........is a document with complete strategy for the business / …......... व्यवसायासाठी संपूर्ण धोरण असलेले दस्तऐवज आहे.

44 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

What do customers want from any product or service? / ग्राहकांना कोणत्याही उत्पादन किंवा सेवेमधून काय हवे आहे?

45 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The price we pay for borrowing money is.........../ पैसे उधार घेण्यासाठी आपण दिलेली किंमत आहे.

46 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Pooja started a foodcourt which gave good profit, with many customers. One year later, her customers reduced. What should Pooja do to solve this problem? / अनेक ग्राहकांसह पूजाने फूडकोर्ट सुरू केले ज्याने चांगला नफा दिला. एक वर्षानंतर तिचे ग्राहक कमी झाले. ही समस्या सोडवण्यासाठी पूजाने काय करावे?

47 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

The loan can be repaid in.........../ .............मध्ये कर्जाची परतफेड करता येते

48 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

A person who hires other people for their business is an........... / एक व्यक्ती जी इतर लोकांना त्यांच्या व्यवसायासाठी नियुक्त करते

49 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

...........is about the competition in the online or offline market / ………. हे ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन बाजारातील स्पर्धेबद्दल आहे

50 / 50

Category: EMPLOYABILITY SKILL NIMI MCQ BANK 2023

Product and service are two things that can be sold. Product is what can be seen, touched and used. Service is what we --------------- / उत्पादन आणि सेवा या दोन गोष्टी विकल्या जाऊ शकतात. उत्पादन हे पाहिले जाऊ शकते, स्पर्श केले जाऊ शकते आणि वापरले जाऊ शकते. सेवा म्हणजे आपण ---------------

Your score is

The average score is 66%

0%

Exit

जर आपल्याला हि ऑनलाईन टेस्ट आवडली असेल तर अवश्य 5  स्टार  रेटिंग द्या, तसेच काही सुधारणा असल्यास आवश्य कॉमेंट करा.

धन्यवाद

Also Read...

Leave a Comment

Categories
Site Statistics
  • Today's page views: : 9
  • Total visitors : 503,566
error: Content is protected !!